Zeeland/West-Brabant

Het industriecluster Zeeland/West-Brabant heeft een bijzonder karakter. Niet alleen heeft het met Smart Delta Resources (SDR) haar eigen samenwerkingsverband, de regio is ook grensoverschrijdend.

Geografisch door het feit dat de SDR-regio drie provincies (West-Brabant, Zeeland en Oost-Vlaanderen) en twee Europese lidstaten (Nederland en België) beslaat en inhoudelijk door de grensoverschrijdende haven North Sea Port en verschillende programma’s. De waardenketens, prioritaire programma’s én projecten zijn met elkaar verweven, over de grenzen heen.

Smart Delta Resources (SDR) is een internationaal samenwerkingsverband van op dit moment 13 energie en grondstof intensieve bedrijven met actieve ondersteuning van de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, North Sea Port en NV Economische Impuls Zeeland. SDR werkt aan grensoverschrijdende oplossingen die de Schelde-Deltaregio toekomstbestendig en duurzaam maken. Dit gebeurt met concrete, innovatieve projecten die gericht zijn op duurzame grondstoffen en groene energie. De samenwerking levert een substantiële bijdrage aan de Europese en landelijke klimaatdoelstellingen. De ambitie: een competitieve en klimaat neutrale industrie in de regio in 2050.

Belang voor de regio 

Verduurzaming van het cluster cruciaal om de huidige industrie te behouden én voor het creëren van een attractief vestigings- en investeringsklimaat. De economisch toegevoegde waarde van het industriële cluster is van groot belang voor de regio: alleen al de grensoverschrijdende haven North Sea Port heeft een toegevoegde waarde van ongeveer € 14,5 miljard en een directe en indirecte werkgelegenheid van 100.000.


Chemieclusters in Nederland

Voor vijf van de zes clusters zijn bestuurders benoemd om de ambities tot uitvoer te brengen en waar nodig de randvoorwaarden te creëren om de klimaattransitie te versnellen. Chemie Magazine sprak met alle clusterregisseurs over de aanstaande verduurzaming.

Netbeheerders, het Rijk en de provincie maakten in het cluster Zeeland al verschillende plannen voor de aanleg van de levensader voor de Zeeuwse industrie: de 380 kilovolt hoogspanningsverbinding onder de Westerschelde. Cees Oudshoorn: “Ik vertaal als clusterregisseur alle plannen naar één plan: het operationeel plan transitie cluster Zeeland met afspraken tussen alle partijen voor tijdige realisatie. Begin 2024 moet Opticz gereed zijn.”

Lees het hele artikel

V.l.n.r. Ingrid Post, Tjisse Stelpstra, Anne-Marie Spierings, Micky Adriaansens, Job Jetten, Mark Verheijen, Cees Oudshoorn | Foto Platform Verduurzaming Industrie