Ledeninformatie

Ledeninformatie is alleen toegankelijk voor VNCI-leden. Je kunt hier inloggen. Heb je nog geen ledenaccount? Vraag een login aan.

2024

24.05.2024
In deze ledeninformatie wordt er een toelichting op het geactualiseerde handboek en het meetprotocol diffuse emissies vluchtige organische stoffen gegeven. Het bevoegd gezag kan het gebruik van het handboek en meetprotocol, of een gelijkwaardige of betere methode, voorschrijven in de omgevingsvergunning vanuit het oogpunt van gezondheid en milieu.
Handboek diffuse emissies
23.05.2024
Op 21 mei jl. is de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel Cyberbeveiligingswet. Dit voorstel implementeert de Europese NIS2-richtlijn. De NIS2-richtlijn beoogt de cyberveiligheid in de Europese Unie naar een hoger gemeenschappelijk niveau te brengen door de digitale weerbaarheid van essentiële en belangrijke entiteiten in de lidstaten te versterken. Verzoek is je eventuele reactie op dit wetsvoorstel uiterlijk 24 juni a.s. te sturen naar de VNCI.
Consultatie NIS-2 richtlijn
04.03.2024
In deze Ledeninformatie wordt ingegaan op een aantal belangrijke wijzigingen in de Omgevingswet voor Seveso bedrijven (voorheen Brzo bedrijven)
Omgevingswet
19.02.2024
In deze Lobby Update aandacht voor diverse vergaderingen, Kamervragen en beantwoording en lange termijn brieven en toezeggingen.
Lobby Update week 8
22.01.2024
In deze Lobby Update aandacht voor diverse vergaderingen, Kamervragen en beantwoording en lange termijn brieven en toezeggingen.
Lobby Update week 4 2024

2023

12.12.2023
In deze Lobby Update aandacht voor diverse vergaderingen, Kamervragen en beantwoording en lange termijn brieven en toezeggingen.
Lobby Update week 50 2023
08.12.2023
De herziening van richtlijn PGS 12 fase 1 ‘Ammoniak - Opslag en verlading: nieuwbouw’ is gepubliceerd voor het indienen van commentaar.
Ledeninformatie PGS12 consultatie
05.12.2023
De PGS 15 (Opslag verpakte gevaarlijke stoffen) is op 30 november als concept gepubliceerd. Bedrijven hebben tot 30 januari de tijd om commentaar te leveren op het concept. De VNCI stuurt een gezamenlijk reactie, feedback daarvoor dient uiterlijk 26 januari naar de VNCI gestuurd te worden.
Concept PGS 15 gepubliceerd; reacties uiterlijk 26 januari 2024
01.12.2023
In deze Lobby Update aandacht voor diverse vergaderingen, Kamervragen en beantwoording en lange termijn brieven en toezeggingen.
Lobby Update week 48
28.11.2023
Per 1 juli 2023 is de aanscherping van de energiebesparingsplicht in werking getreden. Ook wordt nadere invulling gegeven aan de Europese Energiebesparingsrichtlijn (EED). In deze notitie delen we graag de stand van zaken over deze dossiers.
Aanscherping energiebesparingsplicht
07.11.2023
In deze Lobby Update vind je het meest recente overzicht van de Kameragenda (debatten), overzicht van moties (ingediend en uitslag), Kamervragen en beantwoording, Kamerstukken (verstuurd en toezegging)
Lobby Update week 45
23.10.2023
Op 17 oktober 2023 is het verbod ingegaan op microplastics die opzettelijk worden toegevoegd aan producten. Het betreft alle synthetische polymeerdeeltjes kleiner dan 5 millimeter die organisch, onoplosbaar en niet (biologisch) afbreekbaar zijn. Met de ingang van dit verbod is de verkoop van microplastics en producten die deze microplastics bevatten verboden.
In werking treden verbod opzettelijk toegevoegde microplastics
19.10.2023
De ARIE-regelgeving is per 1-1-2023 van kracht, maar bedrijven hebben tot 1-1-2024 de tijd om zich te melden en te voldoen aan de regelgeving. De NLA constateert dat beperkt aantal Seveso bedrijven zich gemeld hebben en waarschuwt dat bedrijven na 1-1-2024 in overtreding zijn. Bijgaand ook de presentatie die zowel de NLA als de VNCI het afgelopen jaar aan aantal keer gegeven hebben met daarbij een discussie over het begrip zware ongevallen en het melden daarvan in het kader van zowel Seveso als de ARIE.
Seveso bedrijven moeten zich voor 1-1-2024 melden m.b.t. de ARIE-regelgeving.
17.10.2023
Het beleid op het gebied van omgevingsveiligheid is definitief vastgesteld. Voor alle Seveso en Bevi bedrijven worden de aandachtsgebieden opnieuw berekend door de Brzo-Omgevingsdiensten. Je krijgt één maand de tijd om deze berekeningen te controleren, maar de meeste berekeningen zullen na 1-1-2024 plaatsvinden.
Herberekening aandachtgebieden modernisering omgevingsveiligheid
09.10.2023
In de Staat van de Veiligheid 2022 is de monitoring- en toezichtinformatie opgenomen van de Brzo-toezichthouders en medeoverheden, inclusief de veiligheidsprestaties van de Brzo-bedrijven verenigd in stichting Veiligheid Voorop. In deze ledeninformatie is een toelichting gegeven over de gerapporteerde resultaten uit 2022.
Staat van de Veiligheid 2022
05.09.2023
De sancties tegen Rusland kunnen gevolgen hebben voor verplichtingen op grond van de REACH-verordening. Een aantal voor de praktijk belangrijke punten wordt in deze ledeninformatie besproken.
Russische sancties en REACH
18.07.2023

Het vorig jaar september aangekondigde, meer realistische MOV-beleid is toch weer aangescherpt. Na een consequentie-onderzoek bij 30 BRZO-bedrijven, heeft het ministerie van I&W op advies van het RIVM o.a. gemeend op het gebied van gifwolkaandachtsgebieden meer rekening te moeten houden met de effecten dan met de risico's. Ook is het begrip ‘verwaarloosbaar’ risico losgelaten.

Actualiteiten op het gebied van Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid (MOV)
17.07.2023
Het is mogelijk om tot 1 augustus eventuele legale toepassingen van een drietal stoffen en de zouten ervan te melden. Als geen legale toepassingen bekend zijn, kunnen de stoffen worden geplaatst op de lijst van drugsprecursoren met een verbod tot gevolg.
Inventarisatie legale toepassingen drugsprecursoren
29.06.2023
De concept PGS 6 met aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal is op 26 juni gepubliceerd; commentaar kan tot uiterlijk 26 augustus ingediend worden.
Concept PGS 6 gepubliceerd; reacties voor 26 augustus 2023
26.06.2023
In deze Lobby Update vind je het meest recente overzicht van de Kameragenda (debatten), overzicht van moties (ingediend en uitslag), Kamervragen en beantwoording, Kamerstukken (verstuurd en toezegging). Een opvraagbaar overzicht van verslagen van debatten is opgenomen in het overzicht.
Lobby Update week 26 2023
16.06.2023
Lobby Update week 24 2023
02.06.2023
Door wijzigingen in de geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH) voldoet een aantal REACH-dossiers niet meer aan de wettelijke vereisten. Het verzoek is om in de maand juni de betreffende dossiers te controleren en te zorgen voor compliance.
Controleren van REACH-dossiers
30.05.2023
Leden van de VNCI worden uitgenodigd om aan te sluiten bij een inventarisatie naar pfas in industriële apparatuur, geïnitieerd door Cefic. Data zijn nodig om uitstel of ontheffing te krijgen van het voorgenomen Europese verbod op pfas.
Deelname inventarisatie pfas
16.05.2023
In deze Lobby Update vind je het meest recente overzicht van de Kameragenda (debatten), overzicht van moties (ingediend en uitslag), Kamervragen en beantwoording, Kamerstukken (verstuurd en toezegging). Een opvraagbaar overzicht van verslagen van debatten is opgenomen in het overzicht.
Lobby Update week 20 2023
05.05.2023

In deze Lobby Update vind je het meest recente overzicht van de Kameragenda (debatten), overzicht van moties (ingediend en uitslag), Kamervragen en beantwoording, Kamerstukken (verstuurd en toezegging). Een opvraagbaar overzicht van verslagen van debatten is opgenomen in het overzicht.

Lobby Update week 18 2023
25.04.2023
Op 13 april heeft de VNCI een informatiebrief (L-23-014) gestuurd naar de leden met een toelichting op het concept van de PGS 31 (bulkopslag van overige gevaarlijke stoffen). In een Teams-informatiesessie op 16 mei worden de leden verder geïnformeerd over de wijzigingen in deze richtlijn, zodat zij beter commentaar kunnen leveren.
Teams Informatiesessie over concept PGS 31 op 16 mei
24.04.2023
Met ingang van 20 april 2023 zijn gevarenklassen en criteria voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels toegevoegd aan de CLP wetgeving. Er gelden overgangstermijnen.
Nieuwe gevarenklassen en criteria toegevoegd aan CLP
19.04.2023
Voor de stoffen boortrifluoride, epichloorhydrine, ethylchloorformiaat, methylchloorformiaat, salpeterzuur ≤70%, fosforoxychloride en propyleenoxide zijn probits gepubliceerd. Voor chlooracetylchloride wordt een probit voorgesteld; commentaar mogelijk tot 10 juni 2023. Is uitvoeren van een consequentieonderzoek voor 21 onlangs vastgestelde probits noodzakelijk?
Nieuwe probits voor QRA berekeningen
17.04.2023
In deze Lobby Update vind je het meest recente overzicht van de Kameragenda (debatten), overzicht van moties (ingediend en uitslag), Kamervragen en beantwoording, Kamerstukken (verstuurd en toezegging). Een opvraagbaar overzicht van verslagen van debatten is opgenomen in het overzicht.
Lobby Update week 16 2023
13.04.2023
De PGS 31 (overige gevaarlijke stoffen: opslag) met als subtitel ‘Richtlijn voor de veilige opslag van overige gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse en bovengrondse tankinstallatie’ is deze week vrijgegeven voor de externe commentaarronde. Het gaat hierbij om overige gevaarlijke stoffen niet zijnde brandstoffen die in PGS 28,29 en 30 zijn beschreven. Tijdens de CTGG-dag op 21 april geeft een vertegenwoordiger van de VNCI een presentatie over de wijzigingen. Bedrijven hebben tot 10 juni de tijd om commentaar te leveren op het concept.
Concept PGS 31 gepubliceerd: reacties voor 10 juni
04.04.2023
In deze Lobby Update vind je het meest recente overzicht van de Kameragenda (debatten), overzicht van moties (ingediend en uitslag), Kamervragen en beantwoording, Kamerstukken (verstuurd en toezegging). Een opvraagbaar overzicht van verslagen van debatten is opgenomen in het overzicht.
Lobby Update week 14 2023
31.03.2023
Met ingang van 1 april is een aantal drugsprecursoren waarvoor geen legale toepassingen bekend zijn verboden. Ook is een Expertcommissie ingesteld waar de VNCI deel van uitmaakt. Deze zal de lijst met drugsprecursoren bijhouden.
Drugsprecursoren
09.03.2023
Het Landelijk Expertisecentrum Industriële Veiligheid heeft in samenwerking met het bedrijfsleven een handreiking opgesteld over hoe bedrijven op een verantwoorde manier kunnen overstappen van PFAS-houdend naar PFAS-vrij blusschuim.
Handreiking voor transitie naar PFAS vrij blusschuim
08.03.2023
Begin februari is het NPCE met daarin de aanpak op het gebied van de circulaire economie (materialentransitie) aangeboden aan de Tweede Kamer. Via deze ledeninformatie geven we een samenvatting met daarin de belangrijkste raakvlakken voor de chemische industrie.
Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030
06.03.2023
In deze Lobby Update vind je het meest recente overzicht van de Kameragenda (debatten), overzicht van moties (ingediend en uitslag), Kamervragen en beantwoording, Kamerstukken (verstuurd en toezegging). Een opvraagbaar overzicht van verslagen van debatten is opgenomen in het overzicht.
Lobby Update week 10 2023
02.03.2023
De ATEX-regelgeving is in 2020 aangescherpt voor het gebruik van mobiele apparatuur in ATEX gevarenzones. De industrie is al geruime tijd in overleg met de NLA over de knelpunten die bedrijven ervaren bij de uitvoering en de wijze van toezicht. Dit heeft geleid tot de aanpassing door de NLA van het toezichtsdocument met (onder voorwaarden) meer ruimte voor maatwerk. Ook wordt ingegaan op vervolgstappen, met name de communicatie aan de achterban en het aanpassen van de ATEX Industriehandreiking.
ATEX stand van zaken en NLA publicatie aangepaste ‘Wijze van toezicht Mobiele apparaten’
22.02.2023
Op 14 februari is het wetsvoorstel wijziging omgevingswaarde stikstofdepositie 2030 en vergunningplicht o.a. intern salderen ter consultatie gelegd. De internetconsultatie loopt tot 23 maart. Mocht je aandachtspunten zien, ontvangen wij dit graag uiterlijk 10 maart.
Stand van zaken stikstof en wetsvoorstel met o.a. vergunningplicht intern salderen
17.02.2023
Jaarcongres Relevant op 28 maart en CTGG-dag op 21 april zijn netwerkdagen voor zowel externe veiligheid- als milieu expert en de VNCI is betrokken bij het programma’s van beide dagen.
Relevant congres en CTGG-dag
14.02.2023
Er is een voorstel dat voorziet in een verplichting van het gebruik van de elektronische ZZS-emissiedatabase. De database vormt de basis voor het openbare ZZS-register waarin per bedrijfslocatie de ZZS-emissies naar lucht en water inzichtelijk worden gemaakt.
Voorstel tot verplichting gebruik ZZS-emissiedatabase en ZZS-register
03.02.2023
In deze Lobby Update vind je het meest recente overzicht van de Kameragenda (debatten), overzicht van moties (ingediend en uitslag), Kamervragen en beantwoording, Kamerstukken (verstuurd en toezegging). Een opvraagbaar overzicht van verslagen van debatten is opgenomen in het overzicht.
Lobby Update week 6 2023
16.01.2023
De BBT-conclusies van de BREF Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (WGC) zijn gepubliceerd. Voor 12 december 2026 moeten zowel de vergunning als de betreffende installatie voldoen aan deze BBT-conclusies.
Publicatie BBT-conclusies BREF WGC
16.01.2023

De nieuwe ARIE-regelgeving is eind 2022 gepubliceerd en wordt per 1-1-2024 van kracht. Praktische alle VNCI-leden (inclusief BRZO-bedrijven) krijgen ermee maken. In het eerste kwartaal van 2023 zal de VNCI informatiesessies organiseren, want vooral voor niet-BRZO/ARIE-bedrijven is de impact substantieel.

Nieuwe ARIE-regelgeving is gepubliceerd en wordt per 1-1-2024 van kracht
 • reactie op internetconsultatie ARIE-regeling
13.01.2023
In deze Lobby Update vind je het meest recente overzicht van de Kameragenda (debatten), overzicht van moties (ingediend en uitslag), Kamervragen en beantwoording, Kamerstukken (verstuurd en toezegging). Een opvraagbaar overzicht van verslagen van debatten is opgenomen in het overzicht.
Lobby Update week 2 2023
12.01.2023
De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt het doel dat in 2027 alle aangewezen grond- en oppervlaktewaterlichamen in een goede chemische en ecologische toestand verkeren. Uit analyses blijkt dat het halen van de Nederlandse doelen een erg grote opgave wordt. Wanneer Nederland de doelen niet haalt kan dit consequenties hebben voor de industriële afvalwaterlozers. Daarnaast publiceerde de Europese Commissie in oktober een voorstel voor de herziening van de Kaderrichtlijn Water, de Grondwaterrichtlijn en de Milieukwaliteitsnormenrichtlijn.
Doelen Kaderrichtlijn water en voorstellen tot herziening waterrichtlijnen

2022

14.12.2022
In deze Lobby Update vind je het meest recente overzicht van de Kameragenda (debatten), overzicht van moties (ingediend en uitslag), Kamervragen en beantwoording, Kamerstukken (verstuurd en toezegging). Een opvraagbaar overzicht van verslagen van debatten is opgenomen in het overzicht.
Lobby Update week 50
28.11.2022
In deze Lobby Update vind je een overzicht van debatten, moties, Kamervragen, Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten. Een overzicht van verslagen van debatten is ook opgenomen in het overzicht.
Lobby Update week 48
18.10.2022
In deze Lobby Update o.a. aandacht voor het CE Delft rapport ‘Een nationale belasting op primair fossiel plastic?’, de deelname van Paul de Krom aan het RTG Impact energieprijzen op industrie en bedrijven op 3 november. Ook vind je er een overzicht van de gestelde Kamervragen, Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 42
07.10.2022
De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking en wordt dan dé wet voor alle regels over de fysieke leefomgeving. Deze introductie biedt een kennismaking met de Omgevingswet en is bedoeld specifiek voor de zogenaamde complexe bedrijven als bedoeld in de Omgevingswet, dat wil zeggen Seveso-inrichtingen of bedrijven met een bepaalde IPPC-installatie.
R-22-09 Introductie Omgevingswet
 • Aanpassing lucht en ZZS module Bal
 • Publicatie voorstel Financiële Zekerheid
03.10.2022
Er is een voorstel tot wijziging van het ‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’. Hiermee wordt de informatieplicht uitgebreid. Ook ZZS moeten gemeld gaan worden bij afgifte van afvalstoffen, er is geen ondergrens.
Voorstel tot wijziging besluit melden
27.09.2022
In deze ledeninformatie een korte update over de huidige situatie op de gas- en elektriciteitsmarkt (leveringszekerheid, prijsontwikkeling), de (verwachte) reactie vanuit Europa en de nationale overheid en de inzet van de VNCI.
Situatie gasmarkt
12.09.2022
De ARIE-regelgeving wordt per 1-1-2023 gewijzigd. Medio vorig jaar is het besluit in consultatie gebracht en vanaf heden is de onderliggende regelgeving (inclusief stoffenlijst) in consultatie. BRZO-bedrijven krijgen ook te maken met deze regelgeving, tenzij zij enkel aangewezen zijn op basis van milieugevaarlijke stoffen. Reactie is mogelijk tot 4 oktober.
Consultatie ARIE-regeling (inclusief stoffenlijst)
09.09.2022
In deze Lobby Update o.a. aandacht voor de verschillende contactmomenten (werkbezoeken en gesprekken) met Kamerleden. Ook vind je er een overzicht van de gestelde Kamervragen, Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 36
29.08.2022
Aanpassing van het MOV-beleid, nieuw consequentieonderzoek nodig.
Stand van zaken Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid (MOV)
17.08.2022
In deze zomereditie van de Lobby Update tref je een overzicht aan van alle gepubliceerde Kamerstukken, Kamervragen en/of beantwoording vanaf 1 juli tot nu. Een overzicht van de langetermijn brieven en toezeggingen is ook toegevoegd.
Lobby Update zomereditie
21.07.2022
Tot en met 22 augustus kan gereageerd worden op het voorstel om de lijst van stoffen voor tweeërlei gebruik in verband met de Wet vifo te beperken of uit te breiden.
Consultatie sensitieve technologie
18.07.2022
Het parlement heeft besloten dat 1 januari geldt als uitgangspunt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het is de bedoeling dat die datum 1 november wordt geformaliseerd. Hierbij een korte introductie.
Startdatum Omgevingswet 1 januari 2023
14.07.2022
De afgelopen maanden zijn de ontwikkelingen rond de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) in sneltreinvaart gegaan. Via deze ledeninformatie informeren we je over de belangrijkste aandachtspunten.
Recente ontwikkelingen rond de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS)
11.07.2022
In april is het voorstel voor aanpassing van de IED gepubliceerd. Het zijn ingrijpende veranderingen om de IED in lijn te brengen met de ambities uit de Green Deal. In deze ledeninformatie lees je meer over een aantal voorgestelde aanpassingen.
Uitbreiding richtlijn industriële emissies
11.07.2022

De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om commentaar te leveren op het conceptadvies over tin en geselecteerde anorganische tinverbindingen. De Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen beoordeelt of tin en geselecteerde anorganische tinverbindingen eigenschappen hebben om de vruchtbaarheid of de ontwikkeling van het nageslacht te schaden. Het conceptadvies is nu openbaar gemaakt voor publieke consultatie. Reageren kan tot 1 september 2022.

Openbare consultatieronde over tin en geselecteerde anorganische tinverbindingen
04.07.2022

Bij het verbeteren van de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen speelt het aspect leren van incidenten een belangrijk rol. In de praktijk blijkt dat niet zo eenvoudig, mede omdat het aantal incidenten gering is. De RIVM doet onderzoek naar de aspecten die het leerproces kunnen verbeteren. De veiligheidsadviseur van de lidbedrijven wordt gevraagd mee te doen aan dit onderzoek door een vragenlijst in te vullen.

RIVM onderzoek naar leren van incidenten vervoer gevaarlijke stoffen
04.07.2022

Voor de stoffen boortrifluoride, epichloorhydrine, ethylchloorformiaat, methylchloorformiaat, salpeterzuur ≤70%, fosforoxychloride en propyleenoxide zijn probits gepubliceerd. Commentaar mogelijk tot 8 augustus 2022. Voor Kooldioxide en Methanol zijn probits inhoudelijk vastgesteld; mogelijk volgt er nog een consequentie onderzoek.

Nieuwe Probits t.b.v. QRA-berekeningen
28.06.2022

In deze Lobby Update o.a. aandacht voor het commissiedebat externe veiligheid en voor de verslagen van gevoerde debatten (opvraagbaar). Ook vind je er een overzicht van de gestelde Kamervragen, Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.

Lobby Update week 26
16.06.2022
In deze Lobby Update o.a. aandacht voor de planningsbrief en het ontwerp beleidsprogramma EZK en voor de verslagen van gevoerde debatten (opvraagbaar). Ook vind je er een overzicht van de gestelde Kamervragen, Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 24
24.05.2022
De stoffenlijsten van de PIC-verordening zijn per 1 juli 2022 aangepast. Voor deze stoffen gelden in- en uitvoerbeperkingen. De stoffen zijn toegevoegd als gevolg van andere regelgeving, zoals REACH-restricties en de POP-verordening.
Handelscontroles-pic verordening
17.05.2022
De ATEX-regelgeving is in 2020 aangescherpt voor werkzaamheden in een explosieve atmosfeer. Dit heeft geleid tot aangepaste handhaving op het gebruik van mobiele apparatuur in ATEX-gezoneerd gebied. Deze ledeninformatie vat de stand van zaken samen en gaat in op oplossingen die in de praktijk worden gebruikt.
ATEX-regelgeving en praktijk: Samenvatting stand van zaken
 • ATEX industrie standpuntsdocument 2021
04.05.2022
Sinds 1 mei vervangt de wet open overheid (Woo) de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Wat betekent dit voor (chemie)bedrijven?
Wet open overheid
06.04.2022

In onze ledeninfo L-21-035 hebben we aangegeven dat we de Handreiking verblijfsgebouwen van april 2016 waarschijnlijk niet zullen herzien. Nu deze niet meer zonder meer bruikbaar is, geven wij in deze brief aan hoe om te gaan met de inschatting van de risico’s van verblijfsgebouwen.

Addendum handreiking verblijfsgebouwen
 • Handreiking verblijfsgebouwen en tenten
21.03.2022
In deze Lobby Update o.a. aandacht voor de nieuwe studie van TNO en CE Delft naar de implicaties voor Nederland van het Europese groene waterstofdoel, een werkbezoek van minister Adriaansens aan het industrie- en havengebied Rotterdam en voor de verslagen van gevoerde debatten (opvraagbaar). Ook vind je er een overzicht van de gestelde Kamervragen, Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 12
07.03.2022
In deze Lobby Update o.a. aandacht voor de planning van de thematische debatten klimaat en energie, verslagen van gevoerde debatten (opvraagbaar). Ook vind je er een overzicht van de gestelde Kamervragen, Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 10
21.02.2022
In deze Lobby Update o.a. aandacht voor de marktconsultatie waterstof, verslagen van gevoerde debatten (opvraagbaar). Ook vind je er een overzicht van de gestelde Kamervragen, Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 8
11.02.2022
Financiering waarbij duurzaamheid een rol speelt krijgt meer aandacht, en verslaglegging over duurzaamheid wordt steeds meer verplicht. Hierbij een overzicht van de stand van zaken voor chemiebedrijven
Duurzame financiering en verslaglegging over duurzaamheid
09.02.2022
In deze Lobby Update o.a. aandacht voor de hoofdlijnenbrief van het ministerie van EZK. Ook vind je er als vanouds een overzicht van de gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 6
27.01.2022
De publieke consultatie voor de REACH-wijzigingen is gestart en loopt tot en met 15 april. De VNCI nodigt leden uit om inhoudelijk bij te dragen door lid te worden van de Werkgroep Stoffenbeleid. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kun je je aanmelden als CSS-contactpersoon.
Publieke consultatie REACH
 • Cefic-reactie op de Aanvangseffectbeoordeling van de voorgestelde REACH-wijzigingen
24.01.2022
(Technische) haalbaarheidstoets naar verlaging grenswaarde 1,3 butadieen van 2 naar 0,1 mg/m3 (TGG-8u). Gaarne reageren met o.a. meetgegevens voor 21-7.
Haalbaarheidsonderzoek verlaging grenswaarde 1.3 butadieen
 • Formulier bedrijven
 • Opzet voor een rapportering door de (branche)organisaties
24.01.2022
In deze Lobby update aandacht voor de planningsbrief van de verschillende ministeries, de nieuwe woordvoerder milieu van de VVD, een overzicht van de gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby update week 4
21.01.2022
Op 12 april vindt het Jaarcongres Relevant plaats en op 22 april de CTGG-dag. Tijdens beide evenementen, die oorspronkelijk vorig jaar november stonden gepland maar door corona niet doorgingen, is de modernisering omgevingsveiligheid een belangrijk onderwerp en krijgen bedrijven de mogelijkheid om experts te spreken
Relevant congres op 12 april en CTGG-dag op 22 april
13.01.2022
In deze Lobby update aandacht voor de portefeuilleverdeling van het kabinet Rutte IV, de introductiedossiers voor bewindspersonen, een overzicht van de gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 2
10.01.2022
De Gezondheidsraad heeft adviezen vastgesteld voor de indeling en classificatie van 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol. Op basis hiervan kan de minister besluiten om de stoffen al dan niet als mutageen in geslachtscellen en/of als kankerverwekkend aan te merken.
Indeling en classificatie stoffen

2021

17.12.2021
4.1 Analyse Regeerakkoord 2021-2025
06.12.2021
In voorbereiding op de implementatie van de BREF WGC raden we je aan om alvast kennis te nemen van de concept oplegnotitie BREF WGC. Hierin zijn de emissiegrenswaarden opgenomen waar circa 30% van de Europese referentie-installaties aan kan voldoen. Deze zullen fungeren als startpunt voor de vergunningverlening.
Concept oplegnotitie BREF WGC
 • Pre-Final draft BREF WGC nov2021
30.11.2021
In deze Lobby update aandacht voor het voorstel om de vergaderstructuur van de commissiedebatten Klimaat en Energie te veranderen en een overzicht van de gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 48
18.11.2021

De dual-use-verordening is gewijzigd. Regels voor de exportvergunning van goederen, diensten, technische bijstand, stoffen e.d. die voor tweeërlei gebruik kunnen dienen zijn aangepast.

Wijziging EU-verordening voor export van dual-use-goederen
17.11.2021

In deze Lobby update aandacht voor de ingediende moties en amendementen van de begrotingsbehandelingen EZK en I&W, enkele uitkomsten uit de PV EZK d.d. 16 november en een overzicht van de gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.

Lobby update week 46
02.11.2021
In deze Lobby Update aandacht voor de nieuwe woordvoerder klimaat van GroenLinks, een overzicht van de gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby update week 43
19.10.2021
Het HNS-verdrag gaat over de aansprakelijkheid en vergoeding bij incidenten bij zeevervoer van gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt de ontvanger van de lading aangesproken. Omdat wij binnenkort een consultatie verwachten over de Nederlandse implementatie, verzoeken wij leden die mogelijk te maken krijgen met dit verdrag zich te melden. Het gaat om bedrijven die jaarlijks meer dan 20.000 ton gevaarlijke stoffen via zee ontvangen.
Implementatie HNS-verdrag
19.10.2021
De Europese Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) is de grootste wijziging voor de chemische industrie sinds de introductie van REACH in 2007. In dit bericht een aantal ontwikkelingen van het afgelopen half jaar samengevat.
Update Chemicals Strategy for Sustainability jan-aug 2021
19.10.2021
Vanaf 1 september is de VEKI-regeling (Versnelde klimaatinvesteringen industrie) opengesteld. Met deze subsidie is er ondersteuning voor projecten op de volgende thema’s:- Energie-efficiëntie - Recycling en hergebruik van afval - Lokale infrastructuurvoorzieningen - Overige CO2-reducerende maatregelen
Beschikbaar budget VEKI (versnelde klimaatinvesteringen industrie) subsidie
14.10.2021
Oproep aan leden om lokale/regionale omgevingsvisies/-plannen die aanstaande zijn of al in concept zijn gepubliceerd goed te volgen; mogelijke ruimtelijke consequenties zijn dan mogelijk nog bij te sturen.
Externe veiligheid en de gemeentelijke bestemmingsplannen onder de Omgevingswet : aandacht gevraagd voor Omgevingsvisie en plan
 • Presentatie Cees Mars en Ferry El-Aaidi - risicomatrix
12.10.2021
Tijdens de jaarlijkse netwerkdag van CTGG op 26 november komt de stand van zaken rond modernisering van omgevingsveiligheidsbeleid aan de orde.
CTGG-dag en stand van zaken Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid
 • VNCI-CTGG notitie knelpunten MOV aandachtsgebieden - 12-5-2021
06.10.2021
Het Jaarcongres van VVM is afgestemd met de VNCI en bevat interessante lezingen op het gebeid van externe veiligheid.
Jaarcongres Relevant op 16 november
06.10.2021
In deze Lobby Update aandacht voor de analyse van de Miljoenennota en de departementale begrotingen, de Algemene Politieke Beschouwingen, een videoverslag van het werkbezoek aan het industrie- en havengebied van Rotterdam en een overzicht van de gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 40
22.09.2021
In deze Lobby Update aandacht voor Prinsjesdag, het werkbezoek van de Vaste Kamercommissie EZK aan het industrie- en havengebied van Rotterdam, de klimaatvisie van het CDA en een overzicht van gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby update week 38
17.09.2021
Eind dit jaar start de herziening van de BREF Anorganische bulkchemicaliën. Dit zal een combinatie worden van de huidige BREF anorganische bulkchemicaliën – vast en overig (LVIC-S) en BREF anorganische bulkchemicaliën – ammoniak, zuren en kunstmest (LVIC-AAF). Als voorbereiding voor de herziening is een zo volledig mogelijk beeld nodig van de leden die belang zouden kunnen hebben bij de herziene BREF.
Start herziening BREF LVIC
17.09.2021

De VNCI zal de Handreiking verblijfsgebouwen niet aanpassen, maar een aanvullend advies uitbrengen over hoe leden met gebruikmaking van buitenlandse guidances en effect- en risicomodellen individueel een afweging kunnen maken.

VNCI handreiking verblijfsgebouwen
06.09.2021
In deze Lobby Update aandacht voor het commissiedebat Klimaat en Energie van 8 september, het werkbezoek van de Vaste Kamercommissie EZK aan het industrie- en havengebied van Rotterdam, twee kennismakingsgesprekken met VVD-Kamerleden en een overzicht van gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 36
06.09.2021
Concept-conclusies van final meeting BREF WGC zijn beschikbaar. De opgenomen BBT-conclusies zullen hoogstwaarschijnlijk onveranderd in het 3e kwartaal van 2022 worden vastgesteld.
BREF WGC uitkomsten final meeting
 • Compiled DRAFT conclusions
16.07.2021

Vaststelling (verlaging) grenswaarde van 1,2-dichloorethaan, eventuele reactie zo spoedig mogelijk.

Haalbaarheidsonderzoek 1,2 dichloorethaan
 • GWS brief start haalbaarheidstoets grenswaarde 1,2 dichloorethaan
13.07.2021
In deze Lobby Update aandacht voor het commissiedebat Klimaat en Energie d.d. 7 juli a.s., uitslagen van moties, het “Fit for 55”-pakket en een overzicht van gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 28
08.07.2021
Aanpassing telefoonnummer Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum naar 088 755 8000 op Veiligheidsinformatiebladen
Nieuw telefoonnummer NVIC
06.07.2021
Lees hier meer over de vrijstelling van de vergunning voor Natuurbescherming voor emissies van stikstof bij bouwprojecten vanaf 1 juli 2021 en overige stand van zaken over stikstof.
Vrijstelling Nb-vergunning bouwactiviteiten
1 2 » 1/2 (167)