Ledeninformatie

Ledeninformatie is alleen toegankelijk voor VNCI-leden. Je kunt hier inloggen. Heb je nog geen ledenaccount? Vraag een login aan.

2021

14.06.2021
In deze Lobby Update aandacht voor het commissiedebat Klimaat en Energie d.d. 10 juni j.l., het te organiseren kennismakingsbezoek voor Kamerleden aan het industrie- en havengebied Rotterdam, een overzicht van gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 24
01.06.2021
Op conceptadviezen voor de indeling van 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol kan gereageerd worden bij de Gezondheidsraad tot 13 augustus
Indeling en classificatie stoffen door Gezondheidsraad
31.05.2021
In deze Lobby Update aandacht voor onze brief aan de informateur met aanbevelingen voor het nieuwe kabinet, de benoeming van Dilan Yesilgöz-Zegerius tot staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en een overzicht van gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 22
26.05.2021
Voor beleid van het plaatsen van windturbines in de buurt van BRZO/BEVI-bedrijven en buisleidingen werd tot op heden enkel het begrijp risico gehanteerd. Het ministerie van I&W wil met een circulaire ook meer rekening gaan houden met het aspect effect. Uw reactie op dit voorstel kunt u tot 30 juni indienen.
Internetconsultatie windturbines rondom BRZO-bedrijven
17.05.2021
In deze Lobby Update aandacht voor de benoeming van Mariëtte Hamer tot informateur, de afsplitsing van Forum voor Democratie en een overzicht van gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 20
29.04.2021
Toezicht 2021: wat staat ons dit jaar te wachten bij het toezicht door de nationale inspectiediensten I-SZW en ILT, voor REACH en in het kader van BRZO?
Toezicht 2021
19.04.2021
In deze Lobby Update aandacht voor de lancering van het VNCI-rapport ‘van Routekaart naar Realiteit’, welke projecten als eerste financiering krijgen uit het Nationaal Groeifonds, een overzicht van gestelde Kamervragen en Kamerstukken en aankondigingen van verschillende commissiedebatten.
Lobby Update week 16
08.04.2021
Voor de stoffen Fosfortrichloride, n-Butylacetaat, Methacrylonitril en Oxalonitril zijn interim-probits gepubliceerd en voor Methanol en Koolstofdioxide nieuwe probits. Commentaar mogelijk tot 1 juni 2021.
Probits t.b.v. QRA berekeningen nieuw en interim
06.04.2021
In deze Lobby Update aandacht voor de voorlopige portefeuilleverdeling, het formatieproces en aankondigingen van verschillende commissiedebatten
Lobby Update week 14
22.03.2021
Gezondheidsraad adviseert gevaarsindeling categorie 2 voor methylisobutylketon (MIBK CAS nr. 108-10-1)
Advies Gezondheidsraadraad indeling MIBK
16.03.2021
Handreiking en format voor ADM beleid beschikbaar
Alcohol-drugs- en medicijnbeleid
12.03.2021
Wat vinden VVD, CDA, D66, CU, PVDA en GL van bijvoorbeeld CO₂-heffing, CCS, circulaire economie of zorgstoffen? En wat is onze reactie daarop? Je leest het in deze analyse van de verkiezingsprogramma’s.
TK21 - Analyse Verkiezingsprogramma's
08.03.2021
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vinden verschillende verkiezingsdebatten plaats. Een samenvatting op hoofdlijnen van een aantal relevante debatten is in deze lobby update te vinden.
Lobby Update week 10
22.02.2021
De Tweede Kamer is vanaf 12 februari 2021 met voorjaars- en verkiezingsreces. Het voorjaars- en verkiezingsreces loopt tot en met 22 maart. Wel komt de Kamer op 24 februari terug voor een vergadering over het coronavirus en de Tijdelijke wet Groningen.
Lobby Update week 8
09.02.2021
In deze update aandacht voor het studiegroeprapport “Bestemming Parijs: Wegwijzer voor Klimaatkeuzes 2030, 2050” en voor de antwoorden die Matthijs Sienot (D66) van (inmiddels voormalig) minister Wiebes heeft gekregen over het bericht ‘EU-akkoord over klimaat: 55 procent minder uitstoot in 2030.’
Lobby update week 6
22.01.2021
Via aangepaste wetgeving gaat uiterlijk per 1 januari 2023 een verbrede energiebesparingsplicht gelden. Bedrijven moeten dan naast energiebesparende maatregelen ook CO2-reducerende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. In de praktijk betekent dit dat vooral energiebesparende maatregelen in aanmerking komen.
Verbrede energiebesparingsplicht
22.01.2021
Werkgeversverklaring avondklok
  • Instructie voor gebruik werkgeversverklaring avondklok
20.01.2021
De VNCI wil voor haar leden peerreviews organiseren op het gebied van procesveiligheid. Hiervoor heeft de VNCI samen met haar leden in 2020 een handreiking Process Safety Management Aanpak (PSMA) ontwikkeld.
Aanmelden deelname processafety review
19.01.2021
Sinds dit jaar gelden er nieuwe Europese regels voor het gebruik van drones. De aard van de vlucht (recreatief- of professioneel gebruik) speelt geen rol meer; het risico staat centraal. Boven BRZO bedrijven geldt ook een vliegverbod met drones
Nieuwe regels voor gebruik van drones
15.01.2021
Door een adviesbureau zijn de aandachtsgebieden m.b.t. de modernisering externe veiligheid berekend; deze kunnen door bedrijven opgevraagd worden; de deadline voor het opvragen is gesteld op 31 januari 2021; daarna moeten bedrijven de berekeningen zelf gaan uitvoeren.
Reminder opvragen berekeningen aandachtsgebieden externe veiligheid voor 31 januari 2021
  • Beleid aandachtsgebieden (externe veiligheid)
14.01.2021
In deze update aandacht voor het notaoverleg Klimaat en Energie van 1 februari, de verkiezingsprogramma’s van CU en FvD en het VNPI-VNCI verkiezingsdebat van 26 januari.
Lobby update week 2
11.01.2021
In 2021 willen we nagaan of de handreiking ‘Veilige constructie en plaatsing van verblijfsgebouwen’ een herziening nodig heeft.
Status VNCI handreiking verblijfsgebouwen

2020

14.12.2020
In deze update aandacht voor diverse verkiezingsprogamma's en moties. Tevens een save the date voor een verkiezingsdebat georganiseerd door de VNCI en de VNPI!
Lobby update week 51
11.12.2020
Momenteel ligt er een voorstel voor consultatie over een verplichte financiële zekerheidsstelling (afgekort als FZ) voor het exploiteren van IED en Seveso inrichtingen. Wij hebben een aantal vragen om tot een goede inschatting van de consequenties te komen en ontvangen graag voor 17 januari je reactie.
Financiele zekerheid als vergunningvoorschrift
07.12.2020
Lees hier meer over de nieuwe regels die vanaf 1 februari 2021 gelden voor precursoren voor explosieven. Tevens vragen wij een reactie.
Precursoren voor explosieven
30.11.2020
Lees hier meer over de laatste politieke ontwikkelingen en alle plenaire en- commissievergaderingen. In deze update aandacht voor de kandidatenlijst van de PVDA, de uitslagen van de stemmingen over het pakket belastingplan 2021 en van de begrotingsbehandeling I&W. Ook alle relevante Kamerstukken vind je terug in deze update.
Lobby update week 49
16.11.2020
Politieke monitor
Lobby update week 47
30.10.2020
Politieke monitor
Lobby update week 45
16.10.2020
Politieke monitor
Lobby update week 43
12.10.2020
Consequentieonderzoek gevolgen nieuwe probits gepubliceerd; gaarne reactie van BRZO en PGS 15 bedrijven
02.10.2020
Politieke monitor
Lobby Update week 41
24.09.2020
Politieke monitor
Lobby update week 39
07.09.2020
Politieke monitor
Lobby update week 37
04.09.2020
Een belangrijk onderdeel van overheidsinspecties is het uitwisselen van informatie. In deze ledeninformatie is opgenomen wat de ‘spelregels’ zijn. Ook staan we stil bij de digitale informatie-uitwisseling in kader van overheidsinspecties en vragen daarvoor aandachtspunten in te brengen.
Informatie uitwisseling in kader van overheidstoezicht
13.08.2020
Nieuwe publicaties over handhavingsbeleid BRZO en over inspecties van PGS 15 opslagen.
Handhaving Brzo en inspectie PGS 15
28.07.2020
Bijlage II van REACH gewijzigd in verband met o.a. nieuwe eisen
Reach | Wijziging eisen aan het veiligheidsinformatieblad
28.07.2020
De Staatssecretaris van I&W overweegt de generieke tijdelijke vrijstellingen voor desinfectiemiddelen met 180 dagen te verlengen. Bedrijven die de Nederlandse markt daarna willen blijven bedienen met nog niet regulier toegelaten desinfectiemiddelen wordt opgeroepen nu een toelating aan te vragen.
Indiening aanvragen voor toelating desinfectiemiddelen
29.06.2020
Politieke monitor
Lobby update week 27
25.06.2020
Politieke monitor
Lobby Update week 25
29.05.2020
Politieke monitor
Lobby Update week 23
25.05.2020
De probits voor de stoffen Fosfortrichloride, Methacrylonitril en Oxalonitril zijn opnieuw afgeleid; inhoudelijk commentaar tot 13 juli 2020
Nieuwe probits t.b.v. QRA berekeningen
18.05.2020
Deze handreiking ‘Veilig en gezond (samen)werken’ geeft op hoofdlijnen duidelijkheid over hoe we binnen de chemische industrie samen kunnen zorgen dat er veilig kan worden gewerkt tijdens de coronacrisis.
Veilig en gezond (samen)werken. Handreiking 1,5 meter voor de chemische industrie
15.05.2020
Politieke Monitor
Lobby Update week 21
11.05.2020

Toelichting op de knelpunten m.b.t. de naleving van de bedrijfsbrandweer verplichtingen i.v.m. de coronacrisis en een terugkoppeling van de enquête over gebruik blusmiddelen in februari 2020

Knelpunten Bedrijfsbrandweer i.r.t. coronacrisis en enquête blusmiddelen
01.05.2020

Politieke Monitor

Lobby Update week 19
29.04.2020

Door de overheid wordt een coördinatiepunt persoonlijke beschermings-middelen (PBM’s) opgericht. Dit coördinatiepunt heeft de opdracht om de beschikbaarheid van PBM’s te verbeteren voor sectoren buiten de zorg. Bedrijven kunnen een beroep doen als vitale of cruciale processen tot stilstand komen wanneer er geen PBM’s beschikbaar zijn.

Coördinatiepunt persoonlijke beschermingsmiddelen voor PBM’s voor sectoren buiten de zorg
24.04.2020
Een compilatie op basis van goede praktijken
Handreiking op hoofdlijnen anderhalve meter-samenleving voor (petro)chemiesector
20.04.2020
Politieke Monitor
Lobby update week 17
17.04.2020
Landelijk overleg BRZO+ inzake ontwikkelingen COVID-19
16.04.2020

In deze brief krijg je een toelichting op de status en het belang van een groot aantal PGS-en die op 1 april online zijn gezet. De brief gaat daarnaast in op de relatie tussen de PGS-en en de Omgevingswet. Het is daarom belangrijk om te weten wat de nieuwe PGS-en voor jou betekenen.

Status van nieuwe PGS-en op PGS website
09.04.2020
Externe veiligheidsrisicoberekening moet met een nieuwe versie van Safeti-NL berekend worden; introductie nieuwe probits voor QRA-berekeningen.
Nieuwe versie Safeti-Nl en stand van zaken probits
03.04.2020
Lobby Update week 15
02.04.2020
Update COVID-19 d.d. 1 april VNCI leden
01.04.2020
Periodieke examens en equipement inspecties ADR, RID en ADN mogen uitgesteld worden
Coronacrisis en tijdelijk aangepaste regels vervoer gevaarlijke stoffen
31.03.2020
Second message from Cefic
20.03.2020

Politieke Monitor

Lobby Update week 13
18.03.2020
A message from Cefic President Daniele Ferrari
09.03.2020
Steeds meer bedrijven treffen maatregelen
Corona-informatie en vergaderingen VNCI
06.03.2020
Politieke Monitor
Lobby update week 11
14.02.2020
het Arbobesluit is 1 februari aangepast voor werkzaamheden in een explosieve atmosfeer
Aanpassing Arbobesluit voor explosieve atmosfeer
04.02.2020
Waar ligt in 2020 de nadruk bij nationaal georganiseeerde inspecties van REACH, ILT en ISZW.
Toezicht 2020
23.01.2020
In het kader van de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid (Externe veiligheid) worden voor alle BRZO bedrijven de aandachtsgebieden berekend. Die gegevens moeten door de Omgevingsdiensten gedeeld worden met de bedrijven. Deze informatiebrief gaat in op dat moeizame proces.
Jouw medewerking gevraagd bij het aandachtsgebieden-beleid
20.01.2020
Informatie over cyberkwetsbaarheid inzake Citrix-servers

2019

20.12.2019

De Gezondheidsraad adviseert om methylisobutylketon te classificeren als verdacht kankerverwekkend (categorie 2 voor carcinogeniteit).

Openbaar Conceptrapport methylisobutylketon (CAS nr. 108-10-1) Reactie mogelijk tot 31 maart 2020
04.11.2019

Herziening richtlijn PGS 15 en 31

Herziening richtlijn PGS 15 en 31
« 1 2 2/2 (165)