Vision Zero: een gezonde werkplek zonder ongevallen

Gezond en veilig werken is een belangrijk speerpunt van de VNCI. Het stimuleren van een proactieve preventiecultuur is essentieel bij de Vision Zero-benadering. Doel is om werkgerelateerde ziektes en arbeidsongevallen zo veel mogelijk terug te dringen.

 

Belangrijke elementen van de Vision Zero-benadering zijn het vergroten van het bewustzijn omtrent de risico’s op arbeidsongevallen en beroepsziektes én het in kaart brengen van de oorzaken ervan.

Bij gezond werken in de chemische sector is het belangrijk om blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te beheersen door het vaststellen van beschermende grenswaarden.

Ook wordt gekeken naar stimulering van innovatie voor veilige en duurzame stoffen via de EU Green Deal, met de Chemicals Strategy for Sustainability.  

Pluspunten

  • Vision Zero is onderdeel van het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk (2021-2027). Europees beleid wordt dus als uitgangspunt genomen.
  • De EU zet ook in op betere bescherming van werknemers door het invoeren van Europese wettelijke grenswaarden voor veelgebruikte carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen.

Aandachtspunten

  • De Arboregelgeving is complex en er is onvoldoende aandacht voor regeldruk en de uitvoerbaarheid van bestaande en nieuwe arboregels.

Inzet VNCI

  • De VNCI zet zich in voor gezond en veilig werken in de sector via ons netwerk van leden, door samenwerking in de keten (onder andere Veiligheid Voorop en Safety Delta Nederland) en door samenwerking met sociale partners (onder de vlag van VNO-NCW in de SER).
  • De VNCI pleit voor een integrale risico-gebaseerde benadering om onnodige regeldruk en Nederlandse-koppen op Europese regels te voorkomen. En we pleiten voor een goede uitvoerbaarheid van bestaande en nieuwe arboregels.