Een gezonde werkplek zonder ongevallen

Een belangrijk thema voor de VNCI is gezond en veilig werken. Hierbij dient de Europese ‘Vision Zero’-benadering als uitgangspunt.

 

Het doel is om werk-gerelateerde ziektes en arbeidsongevallen zo veel mogelijk terug te dringen. Hiervoor dient het Europese Vision Zero als basis. Vision Zero is onderdeel van het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk (2021-2027). Essentieel bij de Vison Zero-benadering is het stimuleren van proactieve preventie. Belangrijke elementen zijn vergroting van het bewustzijn over de risico’s op arbeidsongevallen en beroepsziektes en het in kaart brengen van de oorzaken ervan.

Beheersing van blootstelling aan gevaarlijke stoffen door beschermende grenswaarden vast te stellen is een belangrijk uitgangspunt. De EU zet hierbij in op wettelijke grenswaarden voor veelgebruikte carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen.

Stimulering van innovatie voor veilige en duurzame stoffen via de Chemicals Strategy for Sustainability) is een ander belangrijk traject bij bescherming van werknemers.  

De Nederlandse Arbowet speelt bij veilig werken een grote rol. De regelgeving is complex en er is onvoldoende aandacht voor de uitvoerbaarheid van bestaande en nieuwe Arbo-regels en de regeldruk.Om onnodige regeldruk en Nederlandse koppen op Europese regels te voorkomen is een risico-gebaseerde benadering nodig.

Inzet VNCI

  • Aanjagen van gezond en veilig werken via het ledennetwerk, samenwerking in de keten (onder andere Veiligheid Voorop en Safety Delta Nederland) en samenwerking met sociale partners (onder de vlag van VNO-NCW en de SER)
  • Pleiten voor een integrale risico-gebaseerde benadering om onnodige regeldruk en Nederlandse koppen op Europese regels te voorkomen
  • Uitdragen dat bestaande en nieuwe Arbo-regels goed uitvoerbaar moeten zijn