Uitvoering cruciaal voor succesvolle implementatie Omgevingswet

Een toegankelijk en goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de beschikbaarheid van voldoende deskundige ambtenaren bij de uitvoeringsdiensten zijn voorwaarden voor een succesvolle implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

 

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Het betreft een grote stelselwijziging, waarbij de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en bouw wordt gebundeld in één wet, vier algemene maatregelen van bestuur en één regeling. Elke gemeente zal nog maar één omgevingsplan hebben, waarin de bestaande bestemmingsplannen worden gebundeld.

Pluspunten

  • De Omgevingswet moet leiden tot een vereenvoudiging van de regelgeving en tot snellere en betere besluitvorming over vergunningen en projecten. Een ontwikkeling die door de VNCI wordt toegejuicht.
  • Een integrale benadering met het oog op een duurzame ontwikkeling is een van de kerndoelen van de Omgevingswet, om tot snellere en betere besluitvorming te komen. De daartoe door de Omgevingswet mogelijk gemaakte samenhangende en integrale benadering zal essentieel zijn om effectief om te gaan met grote maatschappelijke uitdagingen zoals de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire, veilige én duurzame samenleving.

Aandachtspunten

  • De VNCI onderschrijft de uitgangspunten en doelstellingen van de Omgevingswet. Wel bestaan er zorgen over de uitvoering. Zo bestaat er nog onzekerheid over de vraag of het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wel voldoende werkbaar, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zal zijn. Daarnaast bestaan er twijfels over de beschikbaarheid van voldoende menskracht en deskundigheid bij de uitvoeringsdiensten om de uitvoering van de Omgevingswet in goede banen te leiden.
  • De Omgevingswet biedt meer ruimte voor lokale afwegingen en decentrale (milieu)normstelling, waardoor beter ingespeeld kan worden op lokale belangen. Het risico bestaat echter dat bedrijven binnen Nederland te maken zullen krijgen met verschillende normen.

Inzet VNCI

  • De VNCI roept het kabinet en de betrokken overheden op om de toegankelijkheid en goede werking van het DSO te bewaken door deze voortdurend te monitoren en door te zorgen voor voldoende back-up capaciteit en een toegankelijke helpdeskfunctie voor overheden en bedrijven.
  • Gelet op de reeds bestaande tekorten aan capaciteit en expertise bij uitvoeringsdiensten, pleiten we voor extra ondersteuning van gemeenten, omgevingsdiensten en andere uitvoeringsinstanties, onder andere door het aantrekken van voldoende deskundig personeel en het opzetten van expertpools.
  • VNCI ondersteunt de door de Omgevingswet voorziene samenhangende en integrale aanpak van harte en roept de overheden op daar maximaal gebruik van te maken.
  • In het kader van het bewaken van een gelijk speelveld voor bedrijven roept de VNCI lokale overheden op om zorgvuldig om te gaan met het stellen van lokale (milieu)normen.