Uitdagingen voor de chemiesector aanpakken via het Transitiepad

De uitdagingen voor de sector - klimaatneutraal, veilige, duurzaam, digitaal, circulair - kunnen alleen integraal en gezamenlijk worden aangepakt. Het Transitiepad is een instrument daarvoor.

 

Het Europese Transitiepad is een co-creatie tussen de Europese Commissie, de chemische industrie, en NGO’s. Het transitiepad voor de chemische sector is er om de CSS te laten uitgroeien tot een innovatie- en groeistrategie en tegelijk strategische onafhankelijkheid te borgen.

Er ligt sinds begin 2023 een Europees Transitiepad voor de chemische industrie (Transition Pathway for the Chemical Industry). Dit willen we nationaal uitrollen.

Pluspunten

  • De Europese blauwdruk is heel compleet. Denk aan toegang tot groene energie en basisgrondstoffen, maar ook aan innovatie, mkb, de uitrol van Safe and sustainable by design en wetgevingsinitiatieven, opleiding van werknemers en diversiteit.
  • Het Transitiepad is beleidsterrein overstijgend. Er staat uitgebreid in beschreven wat er nodig is voor een succesvolle transitie. Daarmee worden de omvang en complexiteit van de opgave duidelijk.

Aandachtspunten

  • Veel acties slagen alleen met goede samenwerking tussen industrie en beleidsmakers. Met name de ministeries van EZK en I&W, maar ook andere ministeries moeten aan boord komen.
  • Het gaat ook om optimalisatie tussen verschillende doelen. Er moet ruimte komen voor afwegingen tussen soms strijdige doelen (een integrale benadering) en fasering in de tijd.

Inzet VNCI

  • Uitwerken en uitrollen Transitiepad voor Nederlandse chemiesector
  • Samenwerking met ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, en andere belanghebbenden