Ontgassen van binnenvaartschepen wellicht niet altijd nodig

Na het lossen van de vloeibare lading gaan binnenvaartschepen over tot ontgassen. Daarbij worden de achtergebleven restanten van milieugevaarlijke (vluchtige) organische dampen uitgestoten. Het meeste vervoer van deze ladingen gaat via de Rijn.

 

De Rijnoever-staten (Duitsland, België, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland) hebben in 1996 op milieutechnisch gebied over binnenvaartvervoer afspraken gemaakt in het CDNI-verdrag. Medio 2017 is daar ontgassen aan toegevoegd. Onlangs is afgesproken om helemaal te stoppen met ontgassen. Dit zal verwerkt worden in het CDNI.

Voordat het verbod in werking kan treden, moet elk van de zes landen de wijziging hebben geratificeerd. Dat gaat helaas niet overal even snel. Daarnaast kost het ook tijd om installaties beschikbaar te krijgen die de gassen op verantwoorde manier uit het schip kunnen verwijderen. Marktpartijen zijn bezig om deze technieken te ontwikkelen. Een extra hobbel voor het proces kan de juridische kwalificatie van het ontgassen zijn. Hoewel het verdrag het ontgaste product als restlading kwalificeert, zijn er ook instanties die het willen kwalificeren als afval en voor de ontgassingsinstallatie een afvalverwerkingsvergunning vergen. De zes landen hebben zich overigens verplicht om voldoende ontgassingsinstallaties te faciliteren.

Compatibiliteitslijst

In de praktijk kan het ontgassen een dure operatie zijn omdat die tijdrovend is. De VNCI is van mening dat ontgassen in een aantal gevallen voorkomen kan worden door producten zonder ontgassen en/of reinigen ‘over elkaar’ te laden; dit wordt ‘compatibel varen’ genoemd. De VNCI heeft een zogeheten compatibiliteitslijst opgesteld van stoffen die uit veiligheids-technische redenen (dus zonder gevaarlijke reacties) over elkaar heen geladen kunnen worden. Die lijst kan gebruikt worden om verladers te laten nadenken over de vraag of het wel altijd nodig is om een schip te laten ontgassen.          

Als het CDNI-verdrag in werking treedt, wordt er niet direct gestopt met alle ontgassingen. Dat zal gefaseerd gaan. Op de website van CDNI lees je meer over Ontgassingsverbod in 3 fasen.