Chemische recycling onmisbaar voor meer hergebruik van afval

De VNCI ziet chemische recycling van afvalstromen als noodzakelijke aanvulling op mechanische recycling. Deze technologieën zijn hard nodig om voldoende alternatieve grondstoffen beschikbaar te maken als duurzame bouwstenen voor nieuwe circulaire producten. 

 

Zonder de chemische industrie is een circulaire economie niet mogelijk. De materialen en producten van de toekomst worden immers gemaakt uit duurzame bouwstenen. Daarvoor maken we gebruik van alternatieven voor de huidige fossiele grondstoffen, zoals recyclebaar afval, biogrondstoffen en hergebruik van CO2.

Veel van ons (plastic) afval wordt op dit moment nog verbrand of gestort. Chemische recycling richt zich op afvalstromen die niet mechanisch kunnen worden gerecycled. Het is de verzamelnaam voor een set aan technologieën (solvolyse, depolymerisatie, pyrolyse en vergassing) waarmee het mogelijk is om (plastic) afval terug te brengen tot nieuwe duurzame bouwstenen. Op deze manier is het mogelijk om bouwstenen te produceren die kwalitatief gelijkwaardig zijn aan nieuwe grondstoffen, ook voor veeleisende toepassingen zoals materialen die met voedsel in contact komen of medische toepassingen.

Chemische recycling is daarmee onmisbaar voor de Europese en nationale doelstellingen om meer afvalstromen te recyclen en een minimum aandeel gerecycled materiaal (recyclaat) in producten te verwerken.

Pluspunten

  • De Nederlandse overheid erkent het belang om naast de mechanische recycling capaciteit ook de chemische recycling capaciteit op te schalen om de doelstellingen van het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) te halen.
  • VNCI-leden werken samen met andere ketenpartijen en de overheid in de Versnellingstafel Chemische Recycling om deze agenda te helpen realiseren (Roadmap Chemische Recycling 2030, White paper Versnellingstafel)
  • De VNCI constateert dat verdere ontwikkeling en opschaling van chemische recyclingtechnologieën nodig is. Ondersteuning vanuit het Nationale Groeifonds via het Circular Plastics NL-programma vormt hiervoor een welkome ondersteuning.

Aandachtspunten

  • Voldoende beschikbaarheid van grondstoffen uit afval is essentieel. Recyclebare plastics dienen niet langer te worden verbrand in afvalverbrandingsinstallaties.
  • Drempels die vrij Europees transport van afval of daarvan afgeleide secundaire grondstoffen belemmeren, moeten worden weggenomen.
  • Het verkrijgen van een einde-afval status voor secundaire grondstoffen uit chemische recycling moet worden vereenvoudigd om voldoende zekerheid te bieden aan investeerders. Bovendien moet deze status Europees worden erkend.

Inzet VNCI

  • De VNCI pleit voor erkenning van de rol en bijdrage van chemische recycling binnen relevante Europese afval -en productwetgeving (faciliterend beleidskader).
  • De VNCI pleit voor erkenning van een uniforme Europese methodiek en rekenregels, de zogenaamde massabalans chain of custody (handelsketen), om het chemisch gerecyclede gehalte in kunststoffen te berekenen, bij voorkeur via een fuel-use exempt model.
  • De VNCI pleit voor het creëren én stimuleren van Europese markten voor groene chemieproducten, bijvoorbeeld door normeringen voor de aandelen recyclaat en biogrondstoffen in producten.