Biogrondstoffen voor groene chemie en materialen

De VNCI zet zich in voor een versnelde opbouw van groene chemie. Door biogrondstoffen als basis te nemen voor chemische processen, ontstaan groene bouwstenen en materialen. Zo leggen we biogene koolstof langdurig vast in producten.

 

Zonder de chemische industrie is een circulaire economie niet mogelijk. De materialen en producten van de toekomst worden immers gemaakt uit duurzame, circulaire bouwstenen. Er zijn drie alternatieven voor de huidige fossiele grondstoffen: biogrondstoffen, recyclebaar afval en hergebruik van CO₂.

Biogrondstoffen zijn beperkt beschikbaar en moeten uiteindelijk zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet, passend bij de doelen op het gebied van zowel klimaat als circulaire economie. De VNCI is van mening dat langdurig vastleggen van biogene koolstof in producten dient te prevaleren boven directe verbranding van deze hernieuwbare grondstoffen.

Belangrijk bij biogrondstoffen is om de duurzame herkomst ervan op een goede manier te borgen. Aansluiten bij de REDII-criteria zoals die nu al gelden voor biobrandstoffen is een goede stap. In overleg met de partijen in de keten kunnen ook afspraken gemaakt worden over sociaal-economische criteria.

Pluspunten

  • De toepassing van biogrondstoffen, mits van duurzame herkomst, in de chemie en voor materialen wordt vanuit beleid ook als hoogwaardig gezien.
  • De VNCI constateert dat verdere ontwikkeling en opschaling van bioraffinage en chemische vervolgprocessen noodzakelijk is. Ondersteuning vanuit het Nationale Groeifonds via het Biobased Circular programma vormt hiervoor een welkome ondersteuning.

Aandachtspunten

  • Ontwikkeling van een afgestemde LCA-methodologie voor producten uit biogrondstoffen die een eerlijkere vergelijking met niet-hernieuwbare producten in een productcategorie mogelijk maakt.

Inzet VNCI

  • De VNCI pleit voor een overkoepelende Europese aanpak, waarbij wordt gekeken naar de hoogste integrale bijdrage van alternatieve koolstofbronnen, zoals biogrondstoffen, aan zowel de klimaat- als circulariteitsdoelen. Uitgangspunt moet zijn om ervoor te zorgen dat deze worden gebruikt daar waar dit vanuit integraal oogpunt het meest zinvol is.
  • De VNCI pleit voor het creëren én stimuleren van Europese markten voor groene chemieproducten, bijvoorbeeld door normeringen voor de aandelen recyclaat en biogrondstoffen in producten. Een ongelijk speelveld ten opzichte van andere eindmarkten dient te worden voorkomen.
  • De VNCI zoekt actief de samenwerking op met andere sectoren om tot een optimale inzet van een biogrondstoffen te komen. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, benutten we biogrondstoffen optimaal, zonder afbreuk te doen aan zaken als biodiversiteit en bodemkwaliteit.