21.05.2021

Europese Commissie wil naar zero pollution in 2050

De Europese Commissie heeft recent het actieplan 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil' gepubliceerd, een Pathway to a Healthy Planet for Healthy People. Ambitie is het realiseren van een ‘gezonde, groene en duurzame’ samenleving en economie. De milieubelasting moet zover worden teruggedrongen dat deze niet ten koste gaat van onze gezondheid en onze omgeving.

  

Klimaatverandering, milieuvervuiling, verlies van biodiversiteit en een niet-duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen vormen dusdanige risico's voor de gezondheid van mensen en ecosystemen dat het de hoogste tijd is voor actie, zo stelt de Commissie. Het actieplan is een aanvulling op de 2050-doelen voor klimaatneutraliteit van de UN 2030 Agenda for Sustainable Development en is een essentieel onderdeel van de Europese Green Deal.

Het actieplan biedt een ​​kompas voor een integrale Europese beleidsaanpak om te komen tot een ‘gezonde, groene en duurzame’ samenleving en economie, onder meer door de inzet van nieuwe innovatieve technologieën. Het actieplan stelt de belangrijkste (tussen)doelstellingen voor 2030 vast om de milieubelasting verder terug te dringen. De doelstellingen zijn grotendeels gebaseerd op wettelijk overeengekomen doelstellingen voor veel verontreinigende stoffen, aangevuld door nieuw aangekondigde doelstellingen, zoals voor overmaat aan voedingsstoffen en chemische bestrijdingsmiddelen.

In 2030 moet de EU volgens het actieplan hebben gereduceerd:

  1. 55% van de gezondheidseffecten (vroegtijdige sterfgevallen) als gevolg van luchtverontreiniging;
  2. 30% van het aandeel mensen dat chronisch wordt gestoord door vervoerslawaai;
  3. 25% van de EU-ecosystemen waar luchtverontreiniging een bedreiging vormt voor de biodiversiteit;
  4. 50% van het verlies aan nutriënten en het gebruik en risico van chemische bestrijdingsmiddelen;
  5. 50% van het plastic zwerfafval op zee en 30% van de microplastics die in het milieu terechtkomen;
  6. aanzienlijk deel van de totale afvalproductie en 50% van het stedelijk restafval.

Tegen 2025 zal de Commissie de mate van implementatie van het actieplan bekijken en bepalen of verdere actie nodig is om opkomende problemen aan te pakken en doelen en acties eventueel te herzien.

De VNCI heeft met belangstelling kennis genomen van het actieplan en ziet het in samenhang met de Green Deal en Chemicals Strategy for Sustainibiliy als een mooi initiatief dat leidt tot een Europees gelijk speelveld op het gebied van verduurzaming. De Nederlandse chemische industrie ondersteunt de ambitie, zoals ook recent aangegeven in het VNCI-rapport 'van Routekaart naar Realiteit', en wil graag een bijdrage leveren aan verduurzaming en daarmee aan de integrale uitvoering van deze EU-programma’s.

Lees het actieplan Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil