08.07.2022

Zomerbrief Maatwerk: VNCI voorstander maatwerkafspraken

In de brief die minister Adriaansens van Economische Zaken en Werkgelegenheid vandaag over de maatwerkafspraken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, wordt duidelijk hoe de minister de wederkerigheid van de te maken afspraken wil vormgeven. Tegenover elke investering van de overheid moet ook een inspanning van de industrie staan om te investeren en te verduurzamen. Het kabinet gaat de Nederlandse industrie ook stimuleren te verduurzamen door regels te formuleren voor circulair gebruik van grondstoffen en zoals eerder aangekondigd door CO2-uitstoot te beprijzen.  

 

De Koninklijke VNCI is blij met de brief van de minister omdat wij voorstander zijn van het maken van maatwerkafspraken voor de grootste industriële uitstoters. Deze bedrijven, samen goed voor zo’n zeventig proccent van de industriële CO2-uitstoot, zijn aanjagers van de transitie binnen de industriële clusters. Gerichte afspraken tussen deze bedrijven en de overheid bieden mogelijkheden voor versnelling van de transitie en een duidelijk kader voor benodigde investeringen. De leden van de VNCI weten wat ze moeten doen, hebben hun plannen klaar en willen graag met de overheid aan tafel om die te realiseren.

Committment

Maatwerkafspraken vragen niet alleen extra inspanningen van de industrie, maar ook commitment van de overheid, toezichthouders en netwerkbedrijven op de randvoorwaarden. Zo is het voor het realiseren van de ambities noodzakelijk dat essentiële infrastructuur op tijd wordt aangelegd, procedures voor het verkrijgen van vergunningen worden versneld, en – waar nodig – projecten toegang krijgen tot financiële ondersteuning via (nieuwe) subsidie-instrumenten.


Lees de Zomerbrief Maatwerk


Maatwerk is dus een proces waarin industrie en overheid met alle betrokken partijen komen tot afspraken over snellere uitvoering van projecten en het identificeren en wegnemen van knelpunten. Goed functionerende maatwerkafspraken zorgen voor onderling vertrouwen: vertrouwen dat de industrie haar plannen waarmaakt en vertrouwen dat de overheid ook haar deel van de opgave op tijd levert.

De brief van de minister geeft vertrouwen dat de overheid de regierol pakt die nodig is om daadwerkelijke versnelling in gang te zetten. Zo wordt snelheid gemaakt om de ambitieuze klimaatdoelen van 2030 te realiseren. De leden van VNCI staan in de startblokken.