29.03.2023

VNCI-reactie Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI)

De hoge ambities in de verduurzaming van de industrie zijn haalbaar, maar meer inzet is nodig om de doelstellingen te halen. Dat schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Kamer. “Besluitvorming én uitvoering moeten sterk versneld om strategische industrie te behouden en te vergroenen, en om nieuwe duurzame industrie aan te trekken”, aldus Adriaansens.

 

In de brief kondigt de minister een nieuw overkoepelend programma aan voor versnelde verduurzaming van de industrie. Doel van dit Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) is om op korte termijn zoveel mogelijk onduidelijkheden over de benodigde randvoorwaarden voor verduurzaming weg te nemen, zoals onzekerheid over het aanbod van groene elektriciteit en waterstof. Daarnaast richt het programma zich op duidelijke strategische planvorming voor 2030, zodat wederzijdse investeringsbeslissingen van de industrie en andere betrokkenen zoals netbeheerders synchroon kunnen worden genomen. Tot slot stuurt het programma op versnelde realisatie van deze investeringen.


Lees onze position paper


Integrale aanpak

De VNCI is verheugd met de aanpak in het NPVI én de aanstelling van een stuurgroep die zich gaat richten op de uitvoering van het klimaatbeleid. “In de praktijk zien we dat de uitvoering van de verduurzamingsprojecten behoefte hebben aan een integrale aanpak van verschillende problemen, zoals klimaat, stikstof, lucht- en wateremissies”, zegt Martijn Broekhof, Hoofd Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid bij de VNCI. “In het optimale scenario biedt het NPVI de mogelijkheid om de uitvoering van projecten te versnellen, zonder daarbij de lange termijn doelen van de grote industriële sectoren uit het oog te verliezen.”

Clusters

Minister Adriaansens gaf bij de presentatie van het NPVI aan dat de beschikbaarheid van voldoende groene energie, herbruikbare grondstoffen en bijbehorende infrastructuur cruciaal is voor de transformatie van de industrie. Dit kan echter niet overal tegelijkertijd. Daarom geeft ze in eerste instantie voorrang aan de vijf bestaande industrieclusters. Broekhof is enthousiast over de aanpak om per cluster naar specifieke oplossingsrichtingen te kijken. “Wel willen we waarschuwen om ook voor de regionale industrie, ook wel bekend als cluster 6, te zorgen voor voldoende handelingsperspectief voor bedrijven.”

Quickscan onder industrie

Vandaag discussieert de vaste Kamercommissie van EZK over de verduurzaming van de industrie. In aanloop naar het debat voerde VNCO-NCW een quickscan uit onder de verschillende industriesectoren in Nederland, waarin ze gevraagd werden hoe ver ze zijn met de klimaatdoelen van 2030 en 2050 en welke knelpunten zien zij bij hun transitie?

Hieruit kwam naar voren dat 84% van de industriebedrijven inmiddels een helder en meetbaar reductiedoel voor 2030 heeft voor het naar beneden brengen van de CO2-uitstoot (gemiddeld 55% CO2-reductie). Op weg naar 2050 heeft 62% ook al een reductiedoel (gemiddeld 96%). Meer dan tweederde (68%) van de deelnemers werkt de klimaatdoelen die ze zichzelf hebben opgelegd nu uit naar concrete investeringsplanen en 19% heeft de noodzakelijke investeringsplannen zelfs al afgerond. De meerderheid van de bedrijven (66%) verwacht de eerste resultaten van de investeringen de komende jaren (t/m 2025). 33% verwacht de eerste resultaten in ieder geval richting 2030.

Barrières

De grootste barrières voor de verduurzaming die de bedrijven zijn: vertraagde aanleg van nieuwe energie-infrastructuur (67%), trage vergunningverlening (59%), de afhankelijkheid van buitenlandse moederbedrijven voor de investeringsbeslissing (48%), technologie die (nog) niet beschikbaar is (41%), de hoge energieprijzen (34%) en de afhankelijkheid van derden (33%). Tot slot heeft 21% van de ondervraagde bedrijven moeite om de financiering van duurzame projecten rond te krijgen. Bekijk het rapport 'Klimaatbeleid in de industrie'.