23.03.2023

VNCI-reactie internetconsultaties ZZS en stikstof

De Koninklijke VNCI heeft deze week op twee internetconsultaties een reactie ingediend. Het betreft de consultatie over de voorgenomen invoering van een ZZS-emissiedatabase en een ZZS-register en de consultatie over het wetsvoorstel wijziging stikstofdepositiewaarde 2030 en vergunningplicht onder andere voor intern salderen.

 

ZZS

De VNCI staat voor een veilige, gezonde, transparante en duurzame sector. Heldere communicatie over emissiegegevens, zoals het via het voorgestelde ZZS-register, worden door ons ondersteund. Tegelijkertijd pleiten we ervoor om bij het openbaar maken van dergelijke gegevens te zorgen voor de juiste duiding, voldoende context en zorgvuldige toelichting. In onze ogen is er een groot risico dat zonder nadere duiding, onjuiste conclusies getrokken kunnen worden uit de openbare ZZS-emissiegegevens. Dit kan leiden tot onnodige zorgen bij burgers, bestuurders en bedrijven. Daarom hebben we diverse verbetervoorstellen gedaan om samen met de overheid te komen tot een juiste duiding. Ook hebben we input gegeven om de uitvoerbaarheid van het voorstel te verbeteren en extra administratieve lasten te voorkomen.

Lees onze inbreng op de consultatie ZZS-register

Stikstof

De VNCI is kritisch wat de toegevoegde waarde is van het voorliggende wetsvoorstel. We hebben sterke twijfels of de voorgestelde vergunningplicht voor intern salderen een bijdrage levert aan de oplossing voor de stikstofproblematiek. Bovendien zal deze vergunningplicht zeer belemmerend werken voor de verduurzaming van de industrie en energiesector, met name door de voorgestelde afroming van latente stikstofruimte en het ontbreken van een integraal afwegingskader. Dat strookt niet met de recente voorstellen van de Europese Commissie om procedures voor het verlenen van vergunningen voor hernieuwbare energiebronnen juist te versnellen en te vergemakkelijken. Vergunningverlening verloopt nu al zeer traag en dat zal door deze uitbreiding van de vergunningplicht alleen maar erger worden In dat verband moet bedacht worden dat deze vergunningplicht extra administratieve lasten zal meebrengen voor zowel bedrijven als overheden.

Lees onze inbreng op het wetsvoorstel wijziging stikstofdepositiewaarde 2030 en vergunningplicht onder andere voor intern salderen