04.03.2021

VNCI partner van Waterstofcoalitie

Uit de verschillende verkiezingsprogramma’s blijkt dat er voldoende draagvlak is onder politieke partijen voor gezamenlijke afspraken in het regeerakkoord over waterstof in de energietransitie. De Waterstofcoalitie, bestaande uit 38 organisaties waaronder de VNCI, biedt het nieuwe kabinet een breed gedragen Waterstofpact, voor de ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen.

 

Met het sluiten van dit pact voor in het regeerakkoord kan de besluitvorming over waterstof versneld worden, om het Nederlandse klimaat- en energiebeleid toekomstbestendig te maken. Martijn Broekhof, hoofd Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid: "Nu investeren in waterstof is een win-win voor het klimaat én de economie. De kabinetsperiode 2021 - 2025 zal doorslaggevend zijn voor de energietransitie en de tijdige ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. Dit is nodig voor verduurzaming van het energiesysteem. Niet eerder kon waterstof op zoveel draagvlak in verkiezingsprogramma’s rekenen. Het is nu zaak die gedeelde visie te vertalen in daadkrachtig beleid."

Waterstof essentiële rol in verduurzaming chemie

Waterstof speelt een essentiële rol in de verduurzaming van de Nederlandse chemische industrie. Met de recente ophoging van het Europese CO2-reductiedoel naar 55% wordt waterstof nóg belangijker als duurzaam alternatief voor fossiele grond- en brandstoffen en als buffer voor het elektriciteitsnet. Het huidige kabinet en de Tweede Kamer hebben de ambitie voor een Nederlandse waterstofketen al omarmd. Het volgende kabinet staat voor de uitdaging het Nederlandse klimaat- en energiebeleid verder toekomstbestendig te maken. Het uitgangspunt daarbij is versnelde opschaling van de waterstofketen, met een zo duurzaam mogelijk eindscenario.

Slim investeren

Door nu slim te investeren, legt het nieuwe kabinet de basis voor de Nederlandse waterstofketen. Deze keten bestaat uit landelijke transport- en opslaginfrastructuur, 500MW elektrolyse en het stimuleren van de industrie om over te stappen op waterstof als duurzame brand- en grondstof. Hiervoor is een overheidsinvestering nodig van € 2,5 miljard, gemiddeld € 500 miljoen per jaar. Dit betekent dat het kabinet zich ook hard moet maken voor meer duurzame elektriciteit. Met dit Waterstofpact kiest het nieuwe kabinet voor duurzame werkgelegenheid en kennisontwikkeling én biedt het een bouwsteen voor de positie van NL als toegangspoort naar de Europese waterstofmarkt.

Bouwstenen 2021-2025

De Waterstofcoalitie roept het nieuwe kabinet op om onderstaande bouwstenen voor de Nederlandse waterstofketen op te nemen in het regeerakkoord. De regeerperiode 2021-2025 is cruciaal om een basisketen te realiseren voor de productie, opslag, transport en het gebruik van waterstof.

  • Opschalingsregeling voor de productie van waterstof met behulp van wind- of zonne-energie (elektrolyse)
  • Ontwikkeling van landelijke transport- en opslaginfrastructuur vanaf 2021
  • Ophoging van de duurzame elektriciteitsproductie met ten minste de benodigde hoeveelheid energie om in 2030 3 tot 4 GW groene waterstof op te wekken
  • Versteviging van de Nederlandse sleutelrol door in te zetten op Europese samenwerking en innovatie.
  •  Versterken van nationale en internationale samenwerkingsverbanden, om zo Nederlandse waterstoftechnologiebedrijven te verbinden en ondersteunen.

Trouw | Geef waterstof een slinger