15.08.2022

Risico’s watertekorten en eventuele gevolgen

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) brengt de risico’s op watertekorten en de eventuele (economische) gevolgen in kaart. Daarvoor heeft LCW ook aan de chemische industrie gevraagd wat de mogelijke impact van de droogte is op de operatie van chemiefabrieken in Nederland.

 

Er kunnen diverse gevolgen optreden, zoals een tekort aan proces- en/of koelwater (inclusief bluswater), een te hoge temperatuur van het oppervlaktewater waardoor koelwater niet meer kan worden geloosd, een laag waterdebiet met eventuele gevolgen voor de afvalwaterlozingen en verzilting van het oppervlaktewater. Ook leiden lage waterstanden in rivieren en stremmingen bij sluizen tot knelpunten in het vervoer van grondstoffen en/of producten via het water.

De VNCI onderhoudt onder andere contact met de achterban en het Departementaal Crisis- en Coördinatiecentrum (DCC) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de ontwikkelingen. Het DCC geeft eventuele zorg- en knelpunten door aan LCW. Om tijdig de juiste maatregelen te kunnen nemen, is het belangrijk dat LCW zo volledig mogelijk wordt geïnformeerd.

Hebben de watertekorten gevolgen voor jouw bedrijf? Meld ze dan bij Peter Bareman of Rhea Lambregts. Alle input wordt vertrouwelijk en geanonimiseerd ingebracht.

Meer over LCW