04.07.2023

Nationaal Groeifonds investeert in BioBased Circular

Het Nationaal Groeifonds heeft BioBased Circular voorwaardelijk 338 miljoen euro toegekend. Nu 102 miljoen en 236 miljoen in fase 2. Daarmee zet Nederland een belangrijke stap op weg naar de inzet van klimaatneutrale en circulaire materialen. In de komende acht jaar worden binnen dit programma nieuwe productieketens ontwikkeld voor onder andere verpakkingen, bouwmaterialen, textiel en coatings. 

 

Om tot een klimaatneutrale chemische maakindustrie te komen, moeten nog een aantal stappen worden gezet. In BioBased Circular wordt onderzoek gedaan om dit mogelijk te maken. De ambitie van BioBased Circular is om in Nederland een nieuwe bedrijfstak voor biogebaseerde kunststof materialen en producten te realiseren. In het samenwerkingsverband van BioBased Circular zitten bedrijven als Avantium, Cosun, Corbion en Relement

Het Groeifondsvoorstel creëert en demonstreert gesloten circulaire waardeketens voor kunststofproducten op basis van koolhydraatrijke biogrondstoffen. Op deze manier wil BioBased Circular mogelijk maken dat Nederland een koploper wordt op het gebied van op koolhydraten gebaseerde bouwstenen en kunststofproducten. Dit kan door volledige waardecirkels op te zetten en op te schalen. Zo probeert het Groeifondsvoorstel een klimaatneutrale, circulaire economie mogelijk te maken. 

Uniek in de wereld

Volgens de commissie is de voorgestelde ketenaanpak - agro en chemie samen - uniek in de wereld, evenals het circulaire uitgangspunt en het sterke organiserende vermogen van de betrokken partijen. Nederland doet bovendien met het genoemde bedrijfsleven mee in de internationale kopgroep en staat bekend als de kraamkamer van agro-innovatie. Een grote uitdaging ligt immers in het organiseren van nieuwe productieketens van een industriële omvang. Dit vraagt om een nieuwe manier van (samen) werken door de agrifoodsector, bosbouwsector en recyclingbedrijven met de chemische industrie. 

Duurzame materialen 

“De materialentransitie vraagt naast de afbouw van de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen ook om de ontwikkeling van nieuwe, duurzame materialen," zegt Mark Intven, beleidsadviseur Materialentransitie bij de VNCI. "Met de steun voor ketens die gebaseerd zijn op biogrondstoffen en de toezegging in een eerdere ronde voor Circular Plastics NL, zien we dat voor twee van de drie mogelijke routes nu wordt gewerkt aan de agenda voor verduurzaming van de materiaalketens in de chemie. Deze noodzaak zien wij overigens ook voor de derde route, Carbon Capture & Utilisation." 

Volgens Intven is de schaal van toepassing van biogrondstoffen in materialen tot nu toe beperkt geweest. Een aantal van de lidbedrijven van de VNCI werkt echter al geruime tijd aan het opbouwen van meer capaciteit en een grotere diversiteit aan toepassingen in Nederland. "We zijn blij dat de commissie inziet dat dit soort transities naast een lange adem, ook passende publieke financiële ondersteuning vereisen," zegt hij. "De VNCI ondersteunt graag om de samenwerking binnen deze ketens daadwerkelijk tot stand te laten komen en om de juiste beleidsmatige ondersteuning en randvoorwaarden te helpen invullen."


Investeren in het talent van de toekomst

Het Nationaal Groeifonds heeft het voorstel ‘Investeren in het talent van de toekomst’ 352 miljoen euro toegekend. Het doel van dit voorstel is om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs hun talent voor technologie te laten ontdekken. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat hebben het voorstel ingediend met als penvoerder Platform Talent voor Technologie. Voor het Nationaal Groeifonds is in totaal 4 miljard euro voor 18 projecten vrijgemaakt in ronde 3.