07.07.2022

Handreiking security dreigingsscenario's (petro)chemische industrie

Grootschalige productie, verwerking en/of opslag van (petro)chemische stoffen is door de overheid aangewezen als een van de vitale processen in Nederland. Dat is een van de redenen waarom (cyber)security een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering in de chemiesector is.

 

Securitybeleid draagt bij aan de continuïteit van een veilige bedrijfsvoering, het terugdringen van de negatieve gevolgen van criminaliteit, het vroegtijdig signaleren van ongewenst gedrag, het beschermen van intellectueel eigendom (IP) en het versterken van de weerbaarheid tegen (digitale/terroristische) dreigingen. 

De Koninklijke VNCI heeft samen met de VNCI Werkgroep Security een handreiking security dreigingsscenario's (petro)chemische industrie opgesteld. Deze handreiking geeft de chemiebedrijven handvatten waarmee zij hun (cyber)security-risico’s in beeld kunnen brengen op basis van voor hun relevante dreigingsscenario’s. Hiermee kunnen bedrijven hun (cyber)security managementsysteem (verder) versterken. Op bedrijfsniveau kunnen de zwaartepunten van de aanpak verschillen en de handreiking vraagt maatwerk op bedrijfsniveau.


Download de handreiking