17.12.2020

Column Peter Bareman: "Veilig en gezond werken door corona nog belangrijker"

Veilig en gezond werken in de chemische industrie was juist dit jaar - met corona - heel dynamisch. Een belangrijk deel van ons ‘VGM-werk’ in 2020 stond in het teken van de coronacrisis. Samen met onze leden hebben we op een veilige en gezonde manier de bedrijfscontinuïteit overeind gehouden. Chemie is niet voor niets een vitale sector.

 

Een veilige en gezonde werk- en leefomgeving zijn voor de chemische sector altijd belangrijk. Het gaat om thema’s die invloed hebben op ons dagelijks leven, onze gezondheid, ons welzijn en de toekomst van onze (klein)kinderen. Ik vind het zeer inspirerend dat ik samen met mijn collega’s bij de Koninklijke VNCI en onze lidbedrijven hieraan een steentje mag bijdragen.

Dit jaar nam de Europese Commissie de Chemicals Strategy for Sustainability aan. Deze strategie heeft als inzet om innovatie van veilige en duurzame chemische stoffen te stimuleren en daarmee de gezondheid en het milieu te beschermen. Het nieuwe beleid zal de Europese chemische industrie drastisch transformeren, maar biedt vooral ook kansen. Op basis van de Europese stoffenaanpak via REACH ligt er al een fundament om in samenhang met industriebeleid deze transitie tot een succes te maken. De VNCI zal de komende jaren intensief betrokken zijn bij het uitwerken van deze strategie samen met Cefic.

Het afgelopen jaar hebben we intensief ingezet om het omgevingsveiligheidsbeleid ‘nieuwe stijl’ te baseren op realistische risico’s. Helaas hebben we geconstateerd dat tot nu toe is gekozen voor een benadering die gebaseerd is op worst case-scenario’s, wat niet bijdraagt aan de juiste veiligheidsbeleving van de burger en de bestuurder. Daarom hebben we allianties gesmeed met onze leden, de chemieclusters en relevante overheidspartijen om dit beleidsvoornemen om te zetten in uitvoerbaar en haalbaar veiligheidsbeleid.

Het bouwen aan samenwerkingsverbanden heeft ook een hoogtepunt bereikt via de triplehelix-aanpak van Safety Delta Nederland, die eind 2020 van start is gegaan. Hierin werken bestaande industriële veiligheidsplatformen zoals Veiligheid Voorop en Regionale Veiligheidsnetwerken met de overheid en de wetenschap samen om de (petro)chemische industrie zo veilig mogelijk te maken. Ondertussen hebben we met onze leden en (keten)partners gewerkt aan veiligheidsinitiatieven, zoals de handreikingen ‘Proces Safety Management Aanpak’ (voor BRZO-mkb), ‘Handreiking leren van (bijna-) incidenten’ en de ATEX-handreiking. Daarnaast is een set van praktische tools ontwikkeld om corrosie onder isolatie beter te kunnen managen en is de publiek-private samenwerking bij industriële incidentbestrijding verder versterkt.

In de loop van het jaar werd bekend dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld tot 1 januari 2022. Eind 2020 zijn vrijwel alle regels bekend en gepubliceerd, wat betekent dat 2021 in het teken zal staan van de voorbereiding van de inwerkingtreding. 

Tenslotte stonden vergunningverlening, toezicht en handhaving ook dit jaar hoog op de agenda. We hebben bij de overheid aangedrongen op een integrale aanpak van onder meer de milieu/energie/klimaataanpak, zoals bij het schone-luchtakkoord en bij zorgstoffen. Door een samenhangende aanpak kan een optimaal resultaat worden bereikt met de klimaat- en milieu-footprint per geïnvesteerde euro.