21.03.2022

Chemelot realiseert verdere reductie broeikasgasemissie

De bedrijven op Chemelot hebben vorig jaar hun totale broeikasgasemissie met 7 procent verlaagd van 5,66 naar 5,24 megaton CO₂-equivalenten bij gelijkblijvende productie. Een belangrijke bijdrage hieraan heeft Fibrant geleverd, via een substantiële lachgasreductie. Omdat deze investering medio vorig jaar is afgerond, zal het effect daarvan ook nog merkbaar zijn in een verdere reductie in 2022.

 

Ten opzichte van 1990, een belangrijk ijkjaar in het klimaatbeleid, namen de emissies af met 27 procent. Sinds 1990 nam de bedrijvigheid op Chemelot echter toe. Gecorrigeerd voor deze toename daalde de emissie per eenheid geproduceerd product met 40 procent.

Loek Radix, Chemelot Executive Director: “Chemelot heeft in 2021 een grote bijdrage geleverd aan het realiseren van de doelstellingen voor 2030 uit het klimaatakkoord en wij zullen dat ook dit jaar doen. Onze plannen om volledig klimaatneutraal te zijn in 2050 liggen goed op stoom. Ik ben er trots op dat Chemelot behoort tot de koplopers bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen.”  


Chemieclusters in Nederland

Ons land huisvest, mede vanwege de gunstige geografische ligging, een aantal unieke chemieclusters die samen de ruggengraat van de Nederlandse chemische industrie vormen. Voor de productie, het vervoer en het gebruik van bijvoorbeeld grondstoffen en energie zijn deze clusters onderling nauw met elkaar verbonden en wordt er intensief samengewerkt.

Lees meer over de clusters in Nederland