Shell Nederland Chemie B.V.
Postbus 3005
3190 GB HOOGVLIET RT

Postbus 3005
3190 GB Hoogvliet Rotterdam

010-431 37 76

Over Shell Nederland Chemie B.V.