Studie wijst uit: generieke MAF niet de juiste oplossing

De huidige wetgeving reguleert individuele stoffen en bedoelde mengsels zoals verf en reinigingsmiddelen. Maar er komen ook onbedoelde mengsels voor. Er zijn aanwijzingen dat die risico’s opleveren. Uit onderzoek blijkt echter dat slechts 5 procent aanleiding kan geven tot bezorgdheid buiten het huidige wetgevingskader. De voorgestelde regulering van onbedoelde mengsels via een generieke Mixture Assessment Factor, wat neerkomt op een verlaging van het huidige acceptabele risico voor alle stoffen, is volgens Cefic daarom niet de juiste oplossing.

Tekst: Igor Znidarsic

Onder de noemer ‘Economic Analysis of the Impacts of the Chemicals Strategy for Sustainability’ onderzoekt Ricardo Energy & Environment in opdracht van Cefic diverse aspecten van de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS). Na een studie naar de impact van wijzigingen in de CLP-wetgeving en de Generic Risk Approach (GRA) op de omzet van het chemie-productportfolio, werd onlangs en studie gepresenteerd naar de Mixture Assessment Factor (MAF). Volgens de CSS is de Europese Commissie van plan wettelijke eisen in te voeren om het probleem van blootstelling van mens en milieu aan onbedoelde mengsels van stoffen aan te pakken. Het idee is om een generieke MAF toe te passen op alle chemische risicobeoordelingen, oftewel het huidige acceptabele risico voor alle stoffen te verlagen. Dit zou de onbedoelde mengsels veilig maken.

De studie meldt dat in de afgelopen tien jaar al veel onderzoek is gedaan naar een beter begrip van gecombineerde blootstelling. Een van de nieuwste en meest uitgebreide onderzoeken op dit gebied, uitgevoerd door Arche Consulting, geeft een gedetailleerd overzicht van de gemonitorde mengsels van chemicaliën in oppervlaktewateren. De studie concludeert dat een brede benadering, zoals één generieke MAF die op alle stoffen wordt toegepast, mogelijk niet de juiste oplossing is.

Verfijnde concepten

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat ongeveer 90 procent van de onbedoelde mengsels in het milieu geen probleem vormt, en dat ongeveer 5 procent van de zorgwekkende gevallen al wordt aangepakt door het bestaande wetgevingskader: de in de mengsels voorkomende stoffen die bijvoorbeeld als zorgwekkend zijn aangemerkt, zijn al autorisatie-plichtig. De resterende 5 procent van de onbedoelde mengsels kan wel aanleiding geven tot bezorgdheid die buiten het huidige wetgevingskader valt. Volgens Cefic zou de toekomstige regelgeving daarom gericht moeten zijn op deze groep.

Tegelijkertijd geeft een data-review uitgevoerd door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) aan dat de huidige gegevens en bewijzen over de effecten van blootstelling van onbedoelde mengsels op de menselijke gezondheid niet doorslaggevend zijn. Hat is daarom raadzaam om voor de beoordeling van het risico van gecombineerde blootstelling op mensen verfijnde methoden te ontwikkelen.

Beslisboom

Op basis van deze resultaten werkt Cefic nu aan een ‘beslissingsboom’ (zie figuur), een instrument waarmee kan worden beoordeeld of bij het uitvoeren van een milieurisicobeoordeling voor een specifieke stof een MAF moet worden toegepast. Deze beslisboom, die nog onderhevig is aan verdere discussies en wijzigingen, kan eenvoudig worden geïntegreerd in het huidige regelgevend kader.

De omvang van de toegepaste MAF moet volgens Cefic worden onderbouwd met gegevens. Er zijn verschillende methoden onderzocht om beoordelingsfactoren af te leiden met behulp van oppervlaktewater-monitoringgegevens. Hieruit blijkt dat de zogeheten 'Maximum Cumulative Ratio' (MCR) ontwikkeld door Cefic-LRI, verreweg de meest robuuste methode is.
Cefic blijft samen met de Europese instellingen en ECHA verder werken aan de beste manier om een MAF te introduceren in de bestaande EU-wetgeving over de veiligheid van chemische stoffen.

In de toekomst komen er nog studies naar onder meer de pfas-restrictie, de polymeren-registratie, de toepassing van een exportverbod en de uitbreiding van de REACH-registratievereisten voor chemicaliën die in lage tonnages worden geproduceerd.
 


Lees ook | Industrie zoekt pragmatische oplossing voor risico’s onbedoelde mengsels