Historie Koninklijke VNCI

‘Om half twee opent de Voorzitter Jhr. Mr. S.M.S. van Panhuys de vergadering met eenige woorden van dank aan hen, die niettegenstaande de drukke tyden, gelegenheid vonden heden aanwezig te zyn.’ Zo beginnen de notulen van de eerste ledenvergadering van 17 mei 1918 in Amsterdam.

 

‘De vergadering is byeen geroepen, om in breeden kring steun te zoeken voor de verwezenlyking der denkbeelden, die in de rondgezonden circulaire zyn uiteengezet. De Commissie, aan den voet dier circulaire vermeld, meent, dat zoo spoedig mogelyk overgegaan moet worden tot de oprichting van eene Vereeniging van Chemische en Pharmaceutische Fabrieken.’ De naam werd uiteindelijk: Vereeniging van de Nederlandsche Chemische Industrie. De VNCI begon met 21 leden. De contributie bedroeg 100 gulden per jaar.

Chemie Magazine beschreef de lange geschiedenis van de VNCI in een serie van tien artikelen. Je kunt hieronder de artikelen in pdf-vorm lezen.

In 2018 vierde de VNCI haar honderdjarig jubileum en ontving de vereniging het predicaat 'Koninklijk'.

Chemie Magazine

Chemie Magazine is het magazine voor en over de chemische industrie in Nederland. Het verschijnt zowel online als zes keer per jaar in een papieren editie. De redactie volgt de ontwikkelingen rond de chemische industrie op de voet en vertaalt deze in prettig leesbare artikelen, interviews, achtergrondverhalen en columns.