ETS belangrijkste instrument voor industrietransitie

De Koninklijke VNCI is een groot voorstander van Europees klimaatbeleid. Het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) is daarin het belangrijkste instrument om CO2-reductie zo kosteneffectief mogelijk te realiseren. Het ETS biedt langetermijnzekerheid over de klimaatdoelen voor de industrie- en energiesector en geeft via een marktgedreven CO2-prijs een prikkel om te investeren in verduurzaming.

 

Het ETS creëert een gelijk speelveld in Europa voor de industrie en beschermd bovendien tegen weglek-effecten buiten Europa. De VNCI vindt dit gelijke speelveld van groot belang voor de chemie in Nederland. De Nederlandse chemische sector is sterk export-georiënteerd - zo’n 80% van de productie wordt geëxporteerd - daarbij past de internationale aanpak van het ETS.

ETS zorgt dat de transitie in Europa plaatsvindt

De VNCI vindt het systeem van 'gratis allocatie' voor de sectoren die gevoelig zijn voor weglek van groot belang. Bedrijven krijgen uitstootrechten tot aan de meest klimaatvriendelijke product-benchmark. Daarmee creëert het systeem een optimale prikkel om te investeren in verduurzaming. Hierdoor wordt voorkomen dat de transitie niet plaatsvindt in Europa en CO2-uitstoot zich verplaatst naar het buitenland.

Aanscherping van klimaatdoelen via het ETS met grenscorrectie

De VNCI is voorstander van het aanscherpen van de klimaatdoelen via het ETS. Dit systeem biedt de beste garantie op het halen van de Europese doelen op de meest kosteneffectieve en eerlijke manier.  Wel ziet de VNCI een noodzaak om te werken aan een goede correctie aan de grens voor de in- en uitvoer van producten. De VNCI is dan ook een voorstander van de introductie van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) mits deze goed wordt vormgegeven.