Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden blijft speerpunt

Op Europees niveau zet het kabinet in om het doel van Vision Zero te halen. Hierbij wordt gestreefd naar het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten én het bevorderen van fysieke en mentale gezondheid van werknemers.

Positief

 • Gezond en veilig werken ‘nu en in de toekomst’ blijft een speerpunt en het kabinet publiceert binnenkort een Arbovisie 2040.
 • Het kabinet werkt de Arbovisie 2040 met de sociale partners uit en zet in op preventie en betere uitvoering van de arboregels.

Kritisch

 • De Arboregelgeving is complex en er is onvoldoende aandacht voor regeldruk en de uitvoerbaarheid van bestaande en nieuwe arboregels.

Europees beleid uitgangspunt voor veilige leefomgeving

Het kabinet werkt aan haalbare en duurzame oplossingen voor een gezonde, schone en veilige leefomgeving (lucht en water) en neemt hierbij Europees beleid als uitgangspunt. Daarnaast is het impulsprogramma Kaderrichtlijn Water opgestart om eind 2027 te voldoen aan de Europese eisen voor oppervlaktewateren.

Positief

 • Door Europees beleid als uitgangspunt te nemen, wordt een gelijk speelveld bevorderd.
 • Het is goed dat het kabinet inzet op Impulsprogramma Water.

Negatief

 • Naast monitoring van lucht- en wateremissies (onder andere via de bestaande emissieregistratie-systemen, die wordt aangevuld met ZZS-emissieregistratie) is er ook behoefte aan duiding van deze emissies.

Stikstofmaatregelen industriële piekbelasters

Het kabinet heeft 22,2 miljoen euro uit de Natuurcompensatiebank gereserveerd voor een aantal specifieke (bovenwettelijke) stikstofmaatregelen op het gebied van industrie, bouw en mobiliteit, waaronder de industriële piekbelasters. De precieze maatregelen worden nog nader uitgewerkt.

Positief

 • Het is goed dat het kabinet extra geld reserveert voor specifieke maatregelen.

Kritisch 

 • De onzekerheid op het gebied van stikstofbeleid blijft bestaan en biedt nog altijd onvoldoende handelingsperspectief voor bedrijven. Dit vormt een belemmering voor vergunningverlening voor onder andere de noodzakelijke vernieuwing- en transitieopgave.

Professionalisering van VTH-stelsel

Het is de verwachting dat in 2024 het zogenaamde Interbestuurlijk Programma versterking Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) wordt afgerond, om te komen tot een verdergaande professionalisering van het VTH-stelsel.

Positief

 • Het programma moet leiden tot robuuste en professionele omgevingsdiensten, die belangrijk zijn voor onder meer de vergunningverlening van transitieprojecten.

Kritisch

 • Er ligt een enorme opgave voor de omgevingsdiensten, mede gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024. Hierdoor kan vergunningverlening achterblijven.
 • Er is behoefte aan een evenwichtig pakket van stimuleren en reguleren om de transitie te versnellen en om benodigde innovaties te implementeren. De indruk bestaat dat de nadruk te veel ligt op de ‘stok’ en te weinig op de ‘wortel’, om bedrijven te helpen bij hun transitie-opgave.

Infrastructuur transportmodaliteiten

In de begroting geeft het kabinet aandacht aan risicovolle activiteiten, het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen en het verkennen van buisleidingentracés voor het transport van nieuwe energiedragers.

Positief

 • Gelet op de ontwikkelingen in het kader van de energievoorziening en de transitie-opgaven is een robuuste infrastructuur voor transportmodaliteiten een vereiste.

Kritisch

 • De chemische industrie heeft behoefte aan een toekomstbestendige visie, waarin een langetermijnperspectief wordt geboden voor de benodigde veilige transportmodaliteiten voor duurzaam ondernemen in de chemieclusters. Hiervoor dienen ook financiële middelen te worden vrijgemaakt.

Invoering Europese cybersecurity richtlijn

In 2024 wordt de Europese cybersecurity NIS2-richtlijn geïmplementeerd. Deze richtlijn vraagt om extra maatregelen op het gebied van risico- en incidentmanagement en het aantal organisaties dat onder dit toezicht valt groeit. Ook de chemische industrie valt onder deze richtlijn.

Positief

 • NIS2-richtlijn draagt bij aan de versterking van de digitale weerbaarheid van bedrijven en zorgt voor een gelijk Europees speelveld voor de chemiesector.

Kritisch

 • Er is een risico op stapeling van toezicht bij de bedrijven op het gebied van safety en (cyber)security.

Je leest er meer over in ons dossier Veilig en Gezond Werken.


Lees meer: VNCI Prinsjedag.