Veilige en Duurzame Stoffen

Steun voor uitvoering van duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen

Het ministerie van I&W zegt toe om bij te dragen aan de uitvoering van de Europese Chemicals Strategy for Sustainability (CSS). VNCI is hier enthousiast over. Door gezamenlijk met overheid en kennisinstellingen te werken aan Safe & Sustainable by Design en de andere doelen van de CSS, kan de chemie veilige en duurzame bouwstenen leveren voor alle grote maatschappelijke uitdagingen. Te denken valt aan klimaatverandering, circulariteit en betere bescherming van mens en milieu.

Positief

  • Safe (& Sustainable) by Design is zowel in de begroting van I&W als EZK benoemd.
  • Actieve Nederlandse inbreng bij herziening van REACH, de belangrijkste Europese wetgeving voor chemische stoffen. Het wijzigingsvoorstel wordt eind 2023 verwacht.
  • Aanpak van knelpunten voor bedrijven én bevoegde gezagen in het beleid voor chemische stoffen via het Impulsprogramma Chemische Stoffen.
  • Voortzetten van het beleid gericht op het terugdringen van emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) onder de Omgevingswet.

Kritisch

  • 2023 was het opstartjaar van het Impulsprogramma Chemische Stoffen. Voor de belanghebbenden uit het bedrijfsleven is nog niet helder hoe de uitvoeringsknelpunten worden opgepakt in de verschillende projecten die onder het programma vallen.

  • Veel onduidelijk over de ZZS-emissiedatabase en het ontsluiten van de gegevens voor het brede publiek.

Toelichting Impulsprogramma Chemische Stoffen

In het Impulsprogramma Chemische Stoffen wordt via een aantal projecten meer verbinding gelegd tussen de verschillende milieuterreinen (lucht-, water- en bodemkwaliteit, stoffen, productketens en productieprocessen) en tussen de betreffende wettelijke kaders gericht op het voorkomen en beheersen van risico’s van chemische stoffen, zowel nationaal als Europees. Ook wordt gewerkt aan het oplossen van een aantal geconstateerde kennishiaten. Het programma is gestart in 2023 en loopt door tot 2026.

Meer informatie vind je in ons dossier Veilige en Duurzame Stoffen.


Lees meer: VNCI Prinsjesdag.