Ondernemerschap

Verlenging van energie-investeringsafrek (EIA)

De EIA voor ondernemers wordt met vijf jaar verlengd tot 2028. Vanaf 1 januari 2024 wordt het aftrekpercentage 40%. De aftrek geldt bij investeringen voor energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen van maximaal 136 miljoen euro.

Positief

  • Deze regeling maakt investeren in energiebesparende maatregelen fiscaal aantrekkelijk.

Kritisch

  • De EIA heeft beperkte impact voor bedrijven, zeker als deze geen winst in de boeken hebben.

Structurele voortzetting verhoogde budget van de MIA (Milieu Investerings Aftrek)

Gelet op de positieve evaluatie van de MIA/Vamil-regeling zal ook het verhoogde budget van de MIA (voor verduurzaming van het mkb) structureel worden voortgezet (48 miljoen euro in 2024 en 50 miljoen euro vanaf 2025).

Positief

  • Deze regeling maakt investeren in milieumaatregelen fiscaal aantrekkelijk.

Kritisch

  • De MIA heeft beperkte impact voor bedrijven, zeker als deze geen winst in de boeken hebben.

Verlaging mkb-winstvrijstelling

Per 2024 wordt de mkb-winstvrijstelling binnen de inkomstenbelasting van 14% verlaagd naar 12,7%. Deze maatregel moet jaarlijks 180 miljoen euro extra inkomsten voor het rijk opbrengen

Kritisch

  • Dit betekent een lastenverzwaring voor mkb-ondernemingen.

Raming Tegemoetkoming energiekosten mkb (TEK) naar beneden bijgesteld

Voor energie-intensieve mkb-ondernemingen is de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) opgericht. Op basis van de subsidieregeling TEK in de afgelopen maanden wordt de raming van de TEK neerwaarts bijgesteld.

Neutraal

Blijkbaar is er minder behoefte aan de TEK-regeling dan oorspronkelijk voorzien.


Opzetten actieprogramma mkb-ondernemingsdienstverlening 2023-2025

EZK werkt aan een actieprogramma mkb-ondernemingsdienstverlening 2023-2025 met daarin samenwerking tussen de Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en andere overheden. Dit om de toegang van het mkb tot overheidsdienstverlening te verbeteren.

EZK zet ook in op verbetering van de financieringsmogelijkheden voor mkb-ondernemers. Hiertoe wordt een centrale financieringshub ontwikkeld middels publiek-private samenwerking.

Positief

  • Meer oog voor het verduurzamen van het mkb.

Subsidie ondersteuning verduurzaming mkb

Dit betreft een subsidie voor mkb’ers voor maatregelen gericht op energiebesparing en vermindering van CO₂-uitstoot van bedrijfspanden en bedrijfsprocessen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor de kosten van professioneel advies en ondersteuning bij het nemen van dergelijke maatregelen.

Positief

  • Meer ondersteuning voor het verduurzamen van het mkb.

Versterken fondsvermogen Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

Het kabinet heeft in 2021 150 miljoen euro beschikbaar gesteld om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) te versterken.  Hiermee kunnen de ROM’s vanaf 2024 ook het eigen vermogen van (innovatieve) mkb-ondernemingen versterken. Daarmee wordt de solvabiliteitspositie van deze bedrijven verstevigd. Voorwaarde is wel dat de regio’s zelf cofinanciering verschaffen.

Positief

  • Meer ruimte voor ROM’s om het eigen vermogen van innovatieve mkb-ondernemingen te versterken.

Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De regeling richt zich op het bevorderen van innovatie bij het mkb. Dit krijgt onder andere vorm door het stimuleren van samenwerking tussen mkb-bedrijven op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en innovatie en het gebruik van publiek gefinancierde kennis door het mkb. De regeling wordt in samenwerking met de provincies uitgevoerd en gefinancierd.

Positief

  • De regeling wordt gecontinueerd.

Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

De BMKB maakt mogelijk dat bedrijven met te weinig zekerheden (onderpand) toch financiering kunnen krijgen, doordat de overheid borg. De overheidsborg bedraagt 90% van het borgstellingskrediet van 50% van het totaal verstrekte krediet (voor starters en innovatieve

bedrijven gelden in verhouding hogere borgstellingskredieten ten opzichte van het totaal verstrekte krediet). De BMKB is in 2022 geëvalueerd en naar aanleiding daarvan verlengd. Het totale garantieplafond voor de BMKB (inclusief BMKB-Groen) in 2024 bedraagt 765 miljoen euro.

Positief

  • De BMKB regeling wordt verlengd.

Lees meer over het dossier Ondernemerschap


VNCI Prinsjesdag