Ondernemerschap


VNCI-analyse voor Mkb en Ondernemerschap op hoofdlijnen  

 1. Economie | Kleinere bedrijven worden extra gestimuleerd, grote bedrijven gaan meer belasting betalen
 2. Corona | Kabinet investeert om banen, bedrijvigheid en verduurzaming van Nederland op peil te houden
 3. Handelspolitiek | Stevigere internationale samenwerking en afstemming goed voor economie
 4. Mkb-activiteiten | Kabinet investeert in herstel en groei van het mkb
 5. Brexit | Nederland blijft zich inzetten voor een zo breed en ambitieus mogelijk toekomstig partnerschap met het Verenigd Koninkrijk, maar bereidt zich ook voor op een no-deal

Lees hieronder de uitgebreidere analyse.

 

1] Economie | Kleinere bedrijven worden extra gestimuleerd, grote bedrijven gaan meer belasting betalen.

De VNCI is blij met de (winst)verlaging van belastingen voor de kleinere bedrijven. Jammer dat de grote chemische bedrijven geen verlaging van de winstbelasting krijgen. De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (vpb) wordt verder beperkt. Dit creëert een ondergrens voor bedrijven met winstgevende activiteiten in Nederland. Daarnaast wordt de toepassing van het arm’s length-beginsel aangepast. In totaal leidt dit tot structureel 700 miljoen euro hogere belasting voor deze bedrijven. Tot slot stelt het kabinet voor om de renteaftrek in de vpb verder te beperken en de opbrengst te gebruiken voor een vermogensaftrek. Deze ingrijpende wijziging wordt eerst nog onderzocht.

Positief

 1. Verlagen winstbelasting voor kleinere bedrijven.

Negatief

 • Hogere belasting en het niet verlagen van de winstbelasting voor grote bedrijven.

2] Corona | Kabinet investeert om banen, bedrijvigheid en verduurzaming van Nederland op peil te houden

De Koninklijke VNCI is blij met het besluit dat mkb-bedrijven de uitgestelde belastingen niet direct hoeven terug te betalen. Met de continuering van NOW, TOZO, TOGS/TVL, belastinguitstel en een budget van meer dan 1 miljard euro voor het begeleiden van mensen naar nieuw werk en omscholing, ligt er de komende maanden een solide basis. Daarnaast komen er nieuwe instrumenten: het Equity-fonds, de nieuwe Investeringskorting en het Groeifonds. 
De coronacrisis heeft aangetoond dat de buitenlandse leveringsketens soms kwetsbaar zijn. Om deze kwetsbaarheden te verminderen zal EZK in 2021 verder investeren in de strategische relaties met o.a. Europese Commissie en lidstaten. Daarbij is het van belang om Europees beleid en Europese investeringen te richten op versterking van de Europese concurrentiekracht en het toekomstige verdienvermogen, zoals de groene en digitale transities, onderzoek en innovatie.

Positief

 1. Duidelijk en stevig noodpakket tot halverwege 2021
 2. Kabinet zet in op het open en toegankelijk houden van onze economie met oog voor onze strategische economische belangen.

3] Handelspolitiek | Stevigere internationale samenwerking en afstemming goed voor economie

De VNCI vindt het belangrijk dat het kabinet zich inzet voor internationale samenwerking. Dit is nodig om het draagvlak voor handelspolitiek te vergroten en onderlinge (duurzaamheids-) relaties te versterken. Export is de belangrijkste pijler onder de Nederlandse economie en van groot belang voor onze welvaart. Verschillende ontwikkelingen (COVID-19, klimaat, geopolitieke spanningen) leiden tot een mondiale trend naar protectionisme. In de EU moet overeenstemming worden bereikt over het International Procurement Instrument (IPI) en er zal een instrument worden ontwikkeld om verstoringen op de EU interne markt door buitenlandse subsidies tegen te gaan.

Het is positief dat Nederland zich inzet voor verdere verduurzaming van toekomstige EU-handelsakkoorden.  Multilateraal kan verduurzaming van handel gerealiseerd worden door een sterkere focus hierop binnen de WTO. 

Positief

 1. Het kabinet zet zich in voor stevigere internationale samenwerking en afstemming.

4] Mkb-activiteiten | Kabinet investeert in herstel en groei van het mkb

De VNCI is blij met de blijvende ondersteuning voor mkb-bedrijven binnen de chemische industrie. Het kabinet presenteert een samenhangend pakket van maatregelen die bijdragen aan investeringen in innovatie en groei. Daarmee geeft het kabinet gehoor aan het rapport ‘Investeren in herstel en groei van het mkb’ dat eind juni is gepresenteerd.

De GoChem regeling voor het mkb in de chemische industrie is aangepast en biedt net als de Topsector Energie Industrieregeling subsidie voor kleinere toegepaste onderzoeksprojecten.

Positief

 1. Het kabinet blijft ondersteuning geven voor mkb-bedrijven binnen de chemie.

5] Brexit | Nederland blijft zich inzetten voor een zo breed en ambitieus mogelijk toekomstig partnerschap met het Verenigd Koninkrijk, maar bereidt zich ook voor op een no-deal 

De VNCI vindt dat het hebben van goede handelsbetrekkingen en een gelijk speelveld voor de Nederlandse chemie met het Verenigd Koninkrijk van groot belang is. Het is jammer dat er weinig schot zit in de Brexit-onderhandelingen. De kans op een no-deal Brexit is – helaas – reëel. Naast alle voorbereidingen die getroffen zijn om bedrijven voor te bereiden op de Brexit, zijn er naast extra voorlichting geen andere financiële steunmaatregelen voorzien.

Positief

 1. Het kabinet blijft zich inzetten voor voorlichting van het Nederlandse bedrijfsleven over de gevolgen van een no-deal Brexit.
 2. De inzet van het kabinet is nog steeds gericht op een zo breed en ambitieus mogelijk toekomstig partnerschap met het VK.

Negatief

 • Hangende de onderhandelingen blijft de onzekerheid voortduren over een no-deal Brexit.