Human Capital

Actieplan Groene en Digitale Banen

Personeelstekorten vormen op dit moment een grote belemmering voor de klimaattransitie. EZK wil daarom, samen met SZW en OCW, de tekorten aan technici en ICT’ers terugdringen via het Actieplan Groene en Digitale Banen.

Positief

  • Goed dat het programma doorgezet wordt.

Kritisch

  • Ministerie moet nog met een doorrekening van het Actieplan komen. Dit is al wel toegezegd aan de Tweede Kamer.

Economische Agenda voor de regio Groningen

Een van de beleidsprioriteiten van het ministerie van EZK is het versterken van de regio Groningen waarvoor een Economische Agenda wordt gemaakt. Deze agenda zet in op drie grote transities waaronder duurzame energie. Samen met regiopartners worden de juiste randvoorwaarden gecreëerd waaronder een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Positief

  • Dit is een agenda waar chemiebedrijven in Noord-Nederland een rol in kunnen spelen op het gebied van opleiden en banen.

Kritisch

  •  Programma moet nog nader ingevuld worden.

Opschaling Publiek Private Samenwerkingen in het beroepsonderwijs

Het project Opschaling van succesvolle publiek private samenwerkingen (PPS) in het beroepsonderwijs overbrugt de kloof tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt, in relatie tot de klimaat- en digitale transitie. Het budget van 152,5 miljoen euro wordt in vier jaar tijd besteed aan de opschaling van een kopgroep van vijftien publiek-private samenwerkingen (tussen vmbo, mbo, hbo, ondernemersverenigingen en bedrijven) in het beroepsonderwijs.

Positief

  • Goed dat de opschaling van PPS projecten is ingezet.

Kritisch

  • Hoe kan kennis en ervaring vastgehouden worden na een periode van vier jaar?

Aanpak arbeidsmarktkrapte tekortsectoren

De Nederlandse arbeidsmarkt kent grote en groeiende arbeidstekorten. Het hbo speelt hierin een belangrijke rol door het opleiden van geschoold personeel in o.a. bèta-techniek (voor klimaatbanen). Daarom ontvangen hbo-opleidingen in deze tekortsector extra middelen om de studenteninstroom te vergroten, onnodige uitval in te perken en de verbinding van de instelling met het werkveld te verbeteren. Hogescholen krijgen de ruimte om naar eigen behoefte middelen in te zetten, omdat iedere hogeschool en regio andere uitdagingen kent.

Positief

  • Meer vrijheid voor onderwijsinstellingen en inzetten op het verbeteren van de verbinding met werkveld.

Kritisch

  • Het is de vraag hoe verschillende instelling de aansluiting met het werkveld gaan organiseren.

Bekijk het dossier Human Capital.

Lees meer: VNCI Prinsjesdag.