30.09.2022

Herziening REACH en CLP

Binnen de Green Deal is voor de chemische industrie de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) uitgewerkt, een duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen. Onderdeel daarvan is de herziening van REACH en CLP, de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van chemische stoffen in de EU.

 

De VNCI is voorstander van een gerichte aanpak in lijn met de doelen van de CSS en heeft voor beide herzieningen de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet met daarbij een aantal actiepunten.

REACH

Aan REACH wordt onder andere een registratieproces voor polymeren en een ‘Mixture Assessment Factor’ toegevoegd. In ons actieplan beschrijven we zes punten die nodig zijn voor een gerichte en effectieve REACH-herziening. Hiermee blijft het nieuwe beleid consistent, worden acties geprioriteerd en kunnen de aanpassingen stapsgewijs worden doorgevoerd.

Onze zes actiepunten

CLP

De belangrijkste wijziging is dat de Europese Commissie van plan is om nieuwe gevarenklassen toe te voegen. Het gaat om de volgende stofeigenschappen:

  • Endocrine Disruptors (ED)
  • Persistent, Bioaccumulative and Toxic (PBT)
  • very Persistent and very Bioaccumulative (vPvB)
  • Persistent, Mobile and Toxic (PMT)
  • very Persistent and very Mobile (vPvM)

Als gevolg daarvan zullen de labels op verpakkingen, veiligheidsinformatiebladen en REACH-registratiedossiers geüpdatet moeten worden. Ook is de verwachting dat de veranderingen in CLP verderop in de keten tot generieke of automatische beperkingen van stoffen in producten leiden. Deze verandering heeft een grote impact op de waardeketens.

In acht actiepunten beschrijven wij onze positie en de gewenste resultaten om tot een effectieve CLP-herziening te komen.

Onze acht actiepunten

Heb je na het lezen van de REACH- en CLP-actieplannen nog vragen? Neem contact op met Rosienne Steensma.


De chemische industrie staat met de komst van de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) voor een grote uitdaging om de chemie nog duurzamer en veiliger te maken voor mens en milieu. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) onderschrijft de doelstellingen van de CSS en benadrukt het belang van een duidelijk transitiepad, waarbij ook aandacht is voor de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de CSS in Nederland. Op die manier kan de CSS uitgroeien tot een innovatie- en groeistrategie.

Lees meer