Y.Duurzame Logistiek

Duurzame Logistiek

Duurzame logistiek gaat over veiligheid en milieu in de logistieke keten van de chemische industrie en omvat opslag, laden, lossen en transport van gevaarlijke stoffen.

Veel chemiebedrijven bevinden zich op een van de chemieclusters die Nederland rijk is. Deze bedrijven leveren zoveel mogelijk producten aan elkaar waardoor er minder transport nodig is. Daarbuiten wordt een aantal gevaarlijke stoffen voornamelijk via pijpleidingen vervoerd (circa 60 procent). Van het overige transport vindt circa 75 procent via binnenvaart, 20 procent over de weg en 5 procent per spoor plaats.

Voor het internationale vervoer over zee, weg, spoor, binnenvaart en lucht geldt gedetailleerde regelgeving die de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen moet borgen.

De nadruk ligt bij het ontwikkelen en uitdragen van ‘best practices’ en invulling van de programma’s die in Cefic-verband worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld de ondersteuning van de industrie bij incidenten met vervoer van gevaarlijke stoffen die in ICE opgenomen zijn (zie ook VGS-Alert). In dit verband zijn ook de ERICards (Emergency Response Intervention Cards) die door Cefic zijn opgesteld, nuttig voor publieke hulpverleners. Deze kaarten zijn namelijk ook in het Nedelands opgesteld.   

De regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen begint bij de mondiale regelgeving via de United Nations (UN). Daaronder hangen de regelgevingen voor het vervoer van gevaarlijk stoffen via de weg (ADR),  spoor (RID) en Binnenvaart (ADN).

Basisnet

Overheid en bedrijfsleven hebben in het zogeheten Basisnet afspraken gemaakt over het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. Daarmee is een duurzaam evenwicht gecreëerd tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, veiligheid en de ruimtelijke ordening rondom de diverse infrastructuren, zoals binnenwateren, wegen en spoorlijnen. De gemeenten houden hier rekening mee bij bouwplannen voor bijvoorbeeld woningen, zodat de risico's voor omwonenden beperkt blijven.

Spoorvervoer van gevaarlijke stoffen

De VNCI heeft september 2016 in samenwerking met goederenvervoerder DB Cargo de tweede versie van de uitgave Vervoer gevaarlijke stoffen kenbare gebreken ketelwagens gepubliceerd in het Nederlands. In deze uitgave worden de vele technische details en voorschriften voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor op een toegankelijke manier toegelicht. Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar. Sinds 1 april 2018 is de uitgave ook in het Engels beschikbaar: Identification of defects in Rail Tank Cars. De Engelse versie wijkt op details iets af van de Nederlandse versie omdat sommige teksten en foto’s niet helemaal duidelijk waren. In 2020 is deze Nederlandse uitgave ook vertaald in het Italiaans en inmiddels wordt ook gewerkt aan een Franse en Duitse versie.