R.Herziening REACH en CLP

Herziening REACH en CLP

De bestaande wetgeving voor chemische stoffen in de Europese Unie is de meest geavanceerde ter wereld en voorkomt grotendeels dat stoffen schade toebrengen aan mens en milieu. De basis voor de Europese wetten en regels omtrent chemicaliën wordt gevormd door de REACH-wetgeving (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen) en de verplichte gevaarsindeling, etikettering en verpakking (CLP: Classification, Labelling and Packaging).

REACH

Uit eerdere evaluaties is gebleken dat REACH sinds de introductie in 2007 duidelijke resultaten oplevert en navolging heeft gekregen in andere delen van de wereld. De Europese chemische industrie werkt graag mee aan het implementeren en verder verbeteren van REACH. Dit sluit aan bij het doel van de Chemicals Strategy for Sustainability om de wetgeving voor chemische stoffen te vereenvoudigen en versterken.

Het is belangrijk dat het beleid consistent blijft, de acties worden geprioriteerd en dat de aanpassingen van REACH stapsgewijs worden doorgevoerd, in plaats van dat de voorgenomen herziening leidt tot een abrupte wijziging van een systeem dat grotendeels goed functioneert. Daarnaast ziet de VNCI de wijziging van REACH als een kans om de chemicaliënwetgeving efficiënter en consistenter te maken en beter te laten aansluiten bij product- en milieubeleid.

In zes actiepunten beschrijven wij wat er nodig is voor een effectieve herziening van REACH.


Lees ook | Reactie VNCI op publieke consultatie REACH


CLP

De belangrijkste wijziging is dat de Europese Commissie van plan is om nieuwe gevarenklassen toe te voegen. Het gaat om de volgende stofeigenschappen:

  • Endocrine Disruptors (ED)
  • Persistent, Bioaccumulative and Toxic (PBT)
  • very Persistent and very Bioaccumulative (vPvB)
  • Persistent, Mobile and Toxic (PMT)
  • very Persistent and very Mobile (vPvM)

Als gevolg daarvan zullen de labels op verpakkingen, veiligheidsinformatiebladen en REACH-registratiedossiers geüpdatet moeten worden. Ook is de verwachting dat de veranderingen in CLP verderop in de keten tot generieke of automatische beperkingen van stoffen in producten leiden. Deze verandering heeft een grote impact op de waardeketens.

In acht actiepunten beschrijven wij onze positie en de gewenste resultaten om tot een effectieve CLP-herziening te komen.

Documenten

AGENDA
Geen gegevens gevonden