P.Milieu

Milieu

De chemische industrie heeft inmiddels een lange traditie als het gaat om het reduceren van emissies naar het milieu. In de jaren 90' zijn grote stappen gemaakt met het Convenant Chemische Industrie.

Op sectorniveau heeft dit geleid tot het realiseren van reducties van emissies naar onder andere lucht en water. Zo is in Nederland sinds 1990 de uitstoot van zwaveloxiden met bijna negentig procent verminderd en is de uitstoot van zowel stikstofoxiden als niet-methaan vluchtige organische stoffen met zeventig procent verminderd. Daarmee draagt de Nederlandse chemische industrie bij aan het halen van de vastgestelde Europese emissieplafonds.

Innovaties in de chemische industrie

Verder speelt de chemische industrie een belangrijke rol in de oplossing van wereldwijde vraagstukken op milieugebied. Zij staat aan de basis van bijvoorbeeld energiebesparing (isolatie gebouwen, lichtere en energiezuinigere auto’s, wasmiddelen die bij lage temperaturen werken) en drinkwatervoorziening (waterbehandeling). Innovaties in de chemische industrie zorgen daarnaast voor een langere levensduur van producten waardoor minder afval ontstaat. Denk aan verpakkingsmateriaal dat groente en fruit langer houdbaar maakt en autobanden die minder snel slijten. Deze thema’s zijn onderdeel van de duurzaamheidsaanpak van de chemische industrie. Ook speelt de chemische industrie een belangrijke rol op het gebied van de circulaire economie.

Milieu-impact

De Nederlandse chemische industrie zet zich hard in om haar milieu-impact te verminderen. Om de emissies te verminderen en daarmee de milieukwaliteit te verbeteren, maakt de chemische industrie gebruik van onder andere het efficiënter inzetten van grondstoffen en het hergebruik van grondstoffen. 

De Nederlandse chemische industrie is een belangrijk industrieel watergebruiker. Het overgrote deel van het water wordt gebruikt om bij de productie de temperatuur te beheersen (koelen). Ook wordt water gebruikt om er samen met andere grondstoffen producten van te maken. 

Door het watergebruik te verduurzamen wint de chemische industrie waardevolle stoffen, zoals fosfaat, terug om het weer als grondstof in te zetten.  Ook wordt het waterverbruik gereduceerd door waterstromen te integreren en afvalwater te zuiveren en weer terug te voeren in het productieproces en/of te leveren aan nabijgelegen bedrijven. Daarnaast hebben op meerdere plaatsen bedrijven een gezamenlijke afvalwaterzuivering gerealiseerd, wat leidt tot optimalisatie van het zuiveringsproces en verlaging van waterlozingen.