Circulaire Economie

De aanhoudende groei van de wereldbevolking en de welvaartsgroei in opkomende economieën staan op gespannen voet met de toenemende vraag naar energie, schoon drinkwater en gebruiksartikelen. Een circulaire economie kan de spanning tussen vraag en aanbod verminderen.  

In zo’n economisch systeem zijn de productie- en consumptiesystemen ingericht op maximaal hergebruik van grondstoffen en producten bij een minimale vernietiging van waarde en beroep op natuurlijke hulpbronnen. Bedrijven uit de chemische industrie kunnen voorzien in processen voor het terugwinnen van schaarse grondstoffen en kunnen zogenaamde ‘high-performance’ materialen ontwikkelen voor producten die duurzaam, eenvoudig te repareren en te recyclen zijn. Bovendien is deze industrie actief bezig om nieuwe routes voor duurzame grondstoffen voor de chemie te ontwikkelen waarbij er bijvoorbeeld gekeken wordt naar het produceren van chemicaliën uit biomassa of afval.

Grondstoffenakkoord

Een circulaire economie vraagt innovatie en nieuwe businessmodellen. Dat betekent ten eerste dat forse investeringen nodig zijn voor demo’s en pilots om tijdig over de juiste technieken te beschikken en ten tweede duidelijkheid over hoe en op welke termijn we tot een bepaald volume circulaire materialen in de markt kunnen komen. Industrie en overheid moeten daarover goede afspraken met elkaar maken. VNCI is daarom betrokken bij de uitvoering van het nationaal Grondstoffenakkoord. In dit akkoord staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.