D.Samen werken aan veiligheid

Samen werken aan veiligheid

In het afgelopen decennium zijn (mede) op initiatief van de VNCI initiatieven ontplooid, waarin het samen werken aan veiligheid centraal staat. Enkele initiatieven lichten we hier toe.

Regionale Veiligheidsnetwerken

Om de veiligheidscultuur- en prestaties in de chemische industrie verder te verbeteren, is het essentieel om te leren van (bijna)incidenten en om kennis, ervaringen en best practices uit te wisselen. Hiervoor zijn, mede met steun van de VNCI, de Regionale Veiligheidsnetwerken opgericht. Ze organiseren regionale workshops, wisselen kennis en ervaringen uit en bespreken en analyseren (bijna-)ongevallen.

Er is een landelijk dekkend netwerk van zes regionale veiligheidsnetwerken. Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogeheten BRZO-bedrijven. Ketenpartners, die nauw samenwerken met deze BRZO bedrijven (zoals contractors of vervoerders van gevaarlijke stoffen) kunnen ook lid worden. De VNCI heeft een coördinerende rol en zorgt ervoor dat de programma’s van de netwerken met elkaar worden afgestemd.

Actieve deelname aan een van de Regionaal Veiligheidsnetwerken is een van de vier pijlers van Veiligheid Voorop.Veiligheid Voorop

Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van de (petro)chemie gerelateerde brancheorganisaties, waaronder de VNCI. Ook haar ketenpartners , zoals onderhoudcontractors en logistieke dienstverleners werken hierin samen. Het doel is de veiligheidsprestaties van de (petro)chemie naar een nog hoger niveau brengen, door de veiligheidscultuur verder te verbeteren. De thema’s waar Veiligheid Voorop zich specifiek op richt zijn betrokken leiderschap, excellente veiligheidsbeheerssystemen, veiligheid in de keten en deelname aan de Regionale Veiligheidsnetwerken.Safety Delta Nederland

Safety Delta Nederland (SDN) verbindt industrie, overheid en wetenschap bij het verzamelen, verspreiden en vernieuwen van kennis over (proces)veiligheid in de (petro)chemie. Deze publiek-private triple helix samenwerking coördineert en ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van kennis- en innovatieprojecten op basis van behoefte bij bedrijven. Veiligheid Voorop (VV) vertegenwoordigt deiIndustrie in SDN. VV is de verbindende schakel tussen SDN en de branche organisaties, vakverenigingen en de regionale veiligheidsnetwerken.VGS-Alert

Deze publiek-private samenwerking is bij incidenten met gevaarlijke stoffen van wezenlijk belang om incidenten snel en adequaat te bestrijden en om escalatie te voorkomen. Bij de bestrijding van transportincidenten met gevaarlijke stoffen kan de publieke hulpverlening gebruik maken van kennis en materieel via het VGS-ALERT dat is opgezet vanuit de chemische industrie.