Innovatie

Voor het succes van de energie- en materialentransitie (respectievelijk scope 1 en 2 en scope 3) speelt innovatie in de chemische industrie een cruciale rol. Om de klimaatdoelstellingen voor 2030 (ten minste 55 procent CO2-reductie) te halen, moet met name de adoptie- en diffusiesnelheid van energie-innovaties omhoog.

Om de doelstellingen op de langere termijn te behalen (circulair en groene producten) moet de innovatie-intensiteit rondom de materialentransitie omhoog. Dit vraagt om actie van de bedrijven zelf maar ook van de topsectoren, en van de overheid.

Aandachtsgebieden: groene fabrieken én producten

De focus van de VNCI ligt op innovatie voor klimaat en groene producten. Hernieuwbare energiebronnen als zon en wind (op zee) zijn de werkpaarden van de energietransitie. Om die optimaal te kunnen benutten zal de chemie verregaand moeten elektrificeren. Daar is veel innovatie voor nodig, want elektrisch chemisch kraken kunnen we nog niet. Daarnaast zijn voor de kortere termijn ook CO2-afvangtechnieken (CCS) nodig om onze processen te verduurzamen en onze procesgassen optimaal te verwerken.

Daarnaast zien we de noodzaak van opschaling naar een circulaire economie. Om groene producten te kunnen maken, moeten we onze processen aanpassen aan nieuwe niet-fossiele feedstock. We werken aan belangrijke nieuwe technologieën: CCU, inzet van biogrondstoffen, chemische en mechanische recycling en de inzet van meer duurzame waterstof als grondstof.

Samenwerken: binnen en buiten Nederland

Voor de succesvolle ontwikkeling en realisatie van energie- en materialeninnovaties is samenwerking cruciaal. Dit doen we door te samenwerken met overheid en kennisinstellingen via de Topsector Chemie en de Topsector Energie.

We geven samen invulling aan de Missiegedreven Innovatie Programma’s en werken aan groeifondsvoorstellen om de aansluiting tussen theorie en praktijk te borgen. We werken aan het opbouwen van nationale coalities, zoals de Ronde Tafel Waterstof, maar ook internationaal.

Zo zet Nederland in op samenwerking in het ARRRA-cluster via de Trilaterale strategie. Hierin werken we op innovatie vanuit Nederland samen met bedrijven, branches en overheden in Vlaanderen en Nordrein Westfalia. Circulaire waardeketens worden gebouwd door alle partijen te verbinden. Nationaal en internationaal.