C.Procesveiligheid

Procesveiligheid

Bij het ontwerpen, bouwen, in werking hebben en onderhouden van de chemische procesinstallaties wordt continu aandacht besteed aan het veilig opereren van de fabriek. Innovaties die de veiligheid kunnen bevorderen worden op de voet gevolgd en indien mogelijk toegepast. Ook worden deze installaties op een juiste manier beheerd en bediend door competent personeel. Dit alles is gericht op de continuïteit van de bedrijfsvoering en de veiligheid voor werknemers en omgeving.

Bedrijven in de chemische industrie die onder de Brzo (Besluit risico’s zware ongevallen) vallen, moeten risico’s in kaart brengen voor gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen en op basis daarvan maatregelen nemen. De VNCI is met circa 100 Brzo-locaties de grootste branchevereniging van het totaal van ruim 400 bedrijven die vallen onder deze regelgeving.

De kans op een (grootschalig) incident is klein, maar het effect kan groot zijn. Daarom nemen bedrijven veiligheidsmaatregelen, zoals het periodieke onderhouds- en inspectieprogramma’s, het implementeren van detectiesystemen, explosiebestendige constructies en brandpreventie.

Ook uitdagingen van veiligheidsissues die een rol spelen bij de klimaattransitie hebben de aandacht.