NLEN(X) Sluiten

        

NL EN

Ledennet

Onderliggende pagina's

  Feiten en Cijfers 2012


  Hier vindt u de belangrijkste kerngetallen van de chemische industrie in Nederland en Europa (peiljaar: 2012).

  Feiten en cijfers per onderwerp

  Omzet

  De netto-omzet in de Nederlandse chemische industrie steeg in 2012 tot € 60 miljard (€ 53 miljard exclusief farma): een stijging van ongeveer 9% ten opzicht van 2011. Deze stijging werd veroorzaakt door een lichte stijging in de afzetprijzen en een toenemende productie. De prijzen van de binnenlandse afzet stegen harder dan die van de buitenlandse afzet. De productie is in 2012 zelfs weer boven het niveau van 2007 gekomen, het beste productiejaar voor de crisis.

  De chemische industrie blijft met 2,5% een grote bijdrage leveren aan het Nederlands Bruto Binnenlands product (2% exclusief farma).

  Netto omzet Nederlandse chemische industrie (in miljard euro)

  Bron: CBS en VNCI

  terug naar lijst met onderwerpen

  Productievolume

  Het productievolume van de chemische industrie steeg in 2012 naar 116 indexpunten (o.b.v. prijsniveau 2005, inclusief farma). Dit betekent een stijging van 6% ten opzichte van 2011.

  Index productievolume 2012 (jaar 2005 = 100)

  Bron: CBS en VNCI

  terug naar lijst met onderwerpen

  Handel

  80% van de in Nederland vervaardigde chemische producten wordt geëxporteerd. Hiervan gaat weer 80% naar landen binnen Europa. De export steeg in 2012 met 5% tot een bedrag van € 77 miljard. Wat dit jaar opviel is dat de export naar Azië steeg met 15%, terwijl de export naar de Verenigde Staten daalde met 25%.

  De export van chemische producten bedraagt 18% van de totale goederenexport en 20% van de in Nederland geproduceerde geëxporteerde goederen. De import steeg in 2012 met 8% naar € 50 miljard. De chemische industrie leverde in 2012 een positieve bijdrage aan de handelsbalans van € 27 miljard, 64% van het goederentotaal.

  Bijdrage Nederlandse chemische industrie aan handelsbalans (in miljard euro)

  Bron: CBS en VNCI

  terug naar lijst met onderwerpen

  Bestemming chemische producten

  De chemische industrie levert producten aan vele andere industrieën. Meer dan de helft van de verkopen van de chemische industrie betreft basischemicaliën.

  Exportverdeling Nederlandse chemische industrie 2012

  Bron: CBS en VNCI

  terug naar lijst met onderwerpen

  Werkgelegenheid

  In 2012 werkten ongeveer 64.000 mensen in de chemische industrie, waarvan 15.000 in de farmaceutische industrie. Ongeveer eenderde van het personeel in de sector heeft een hbo- of academische opleiding gevolgd, en tweederde een mbo-opleiding.

  terug naar lijst met onderwerpen

  Onderzoek & ontwikkeling

  Innovatie is essentieel voor de Nederlandse chemische industrie. Dit blijkt onder meer uit de investeringen die de sector doet in onderzoek en ontwikkeling. De chemische industrie in Nederland geeft zo'n 2% (1,5% exclusief farma) uit aan onderzoek en ontwikkeling binnen het eigen bedrijf, goed voor ongeveer € 1 miljard (cijfers 2010).

  terug naar lijst met onderwerpen

  Veiligheid, gezondheid en milieu

  Bij de chemische industrie is er continue aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu en het verbeteren van de prestaties. Bedrijven houden hun prestaties bij om verbeteringen aan te tonen en wijzigingen te signaleren. De meest recente cijfers over veiligheid, gezondheid en milieu zijn van het jaar 2011. Bekijk hier de Responsible Care-rapportage

  terug naar lijst met onderwerpen

  Veilige werkomgeving

  In het algemeen geldt dat het aantal dodelijke ongevallen en de Lost Time Injury Rate (LTIR) op een laag niveau liggen. In 2011 zijn op het terrein van een van onze leden (vanwege een ongeval bij een bouwproject dat onder verantwoordelijkheid van de bouwpartners plaatsvond) twee dodelijke slachtoffers te betreuren. De registratie en rapportage hiervan vindt in de bouwsector plaats.

  Aantal sterfgevallen in de chemische industrie (werknemers en aannemers)

  Bron: VNCI

  LTI

  Een LTI (Lost Time Injury) staat voor een direct lichamelijk gebrek waardoor een werknemer lichamelijk of mentaal (vastgesteld door een competent medisch persoon) voor minimaal één dag niet in staat is om zijn geplande werkzaamheden uit te voeren. De LTIR (Lost Time Injury Rate) is het aantal LTI’s per miljoen gewerkte uren.

  Het aantal Lost Time Injury’s (LTI) in 2011 is voor de eigen werknemers licht gestegen van 1,68 naar 1,89. De algemene wens voor de komende jaren is dat het niveau van de LTI’s van de aannemers gelijk wordt aan het niveau van de LTI’s van de eigen werknemers. In 2011 is deze voor aannemers licht gestegen van 2.27 naar 2.29.

  Twee jaar geleden is de VNCI gestart met een analyse van de inhoudelijke beschrijvingen van de LTI-incidenten. Hiermee wordt gerichte voorlichting gegeven aan haar leden om daarmee het aantal voorvallen verder te reduceren. Bij melding van een incident wordt hierover nadere informatie opgevraagd en wordt dit meegenomen in de analyse.

  Lost Time Injury Rate in miljoenen gewerkte uren

  Bron: VNCI

  terug naar lijst met onderwerpen

  Energie en klimaatbeleid

  De Nederlandse chemische industrie weet door actief in te zetten op energiebesparing (en daarmee beperking van CO2-emissies) de langjarige trend vast te houden om steeds minder energie per ton product te gebruiken. De grafiek toont de ontwikkeling van het specifiek energiegebruik (= energiegebruik per ton product) van de sector.

  De rapportages over 2011 van de convenanten MJA-3 en MEE vermelden de efficiencyverbetering van door de bedrijven gerapporteerde energiebesparende maatregelen. Volgens de huidige in het convenant gehanteerde monitoringmethodiek is er over 2011 voor 1,5% efficiencyverbetering aan energiebesparende maatregelen gerapporteerd door de MEE-bedrijven met daarnaast 0,8% aan besparende maatregelen in de keten. De MJA-bedrijven hebben gezamenlijk voor 1,9% energie-efficiencyverbetering aan energiebesparende maatregelen gerapporteerd.

  Energieverbruik chemische industrie

  Bron: CBS

  terug naar lijst met onderwerpen

  Emissies

  Bedrijven rapporteren jaarlijks hun emissies in het milieujaarverslag. Nederland heeft de Europees vastgestelde emissieplafonds (NEC) voor 2010 gehaald voor SO2, NH3 en NMVOS. Het emissieplafond voor NOx is in 2010 niet gehaald, de emissies zijn wel dalend. De chemische industrie laat voor alle NEC-stoffen over de afgelopen tien jaar een dalende trend zien.

  Het aandeel van de chemische industrie in NOx-emissiehandel is 20 % met een emissie van 10,8 kton. (bron: 'NOx-emissiegegevens 2005-2011: feiten en cijfers' van de Nea). Voor fijn stof wordt ook een nationaal plafond voorbereid.

  NB De grafieken tonen tot 2010 de emissies van bedrijven die meededen aan het milieuconvenant, dat toen afliep. In een tweede lijn zijn de emissies weergegeven van de VNCI-leden die een milieujaarverslag hebben ingeleverd. De populaties zijn niet helemaal gelijk, wat het kleine verschil verklaart.

  Emissies NEC-stoffen naar lucht in kiloton - NOx, NMVOS en SO2

  Bron: Milieujaarverslagen via Fugro Ecoplan en o-industries voor cijfers NMVOS 2000-2002

  Emissies NEC-stoffen naar lucht in kiloton - fijn stof en NH3

  Bron: Milieujaarverslagen via Fugro Ecoplan en o-industries voor cijfers NMVOS 2000-2002

   
  Contact

  Telefoon: 070 337 87 87
  Fax: 070 320 39 03
  E-mailadressen

  Postadres
  Postbus 443
  2260 AK  Leidschendam

  Bezoekadres
  Castellum, ingang C
  Loire 150
  2491 AK  Den Haag

  Perscontact
  Woordvoerder: Roderik Potjer, Hoofd Communicatie & Public Affairs
  Telefoon: 070 337 87 30
  E-mail: potjer@vnci.nl

  Inschrijven voor de nieuwsbrief

  Lees de Chemie Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de VNCI.

  Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
  U bent succesvol ingeschreven
  U bent succesvol uitgeschreven
  Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

  all rights reserved 2017